منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٩٢ 

کارگر کمونیست ۴٩٢ 

مطالب این شماره:

١

ـ مینا احدی

مراسم گرامیداشت محمد جراحی در کلن

هرمز رها

مراسم گرامیداشت محمد جراحی در استکهلم

٢ـ برجام، تحریم و انقلاب… یاشار سهندی

٣ـ کارگران در هفته ای که گذشت

محمد جراحی، با سرود انترناسیونال به خاک سپرده شد

۴ـ جمهوری اسلامی یک رژیم آپارتاید جنسی است… حمید تقوایی

‌۵ـ نسرین رمضانعلی… در باره طرح جمع آوری کودکان کار

۶ـ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (١١)

٧ـ محمد آسنگران

چرا چپ سنتی از اعلام عضویت رفیق محمد جراحی در حزب نگران شد؟

٨ـمالباختگان در اعتراضی مداوم

لاریجانی قاضیه! با دزدا هم بازیه!

کاظم نیکخواه

٩ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس(۴۵) دیوید ریازانف

١٠ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود

پیام و مطالب

نظرات مسدود است.HOME