منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٨٧ 

کارگر کمونیست ۴٨٧ 

مطالب این شماره:

١ـ رضا شهابی و رضا رخشان کدام آسیب پذیرتر است… یاشار سهندی

٢ـ حمید تقوایی… جنبش های اعتراضی، سرنگونی و نقش حزب

٣ـ ” شگردهای شورای اسلامی ، مدیریت و حراست بر علیه کارگران شرکت واحد” … محمد کاظمی

۴ـ دستگیری و فشار بر فعالین کارگری، معلمان و فعالین عرصه های مدنی و اجتماعی چرا؟… نسان نودینیان

‌۵ـ ١۵٠ کولبر در ٨ماه سال٢٠١٧ کشته و زخمی شده اند! در سال ٢٠١۶ تعداد کولبران کشته شده ٧۶ نفر و ۶۵ نفر زخمی شده اند. نسان نودینیان

۶ـ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (۶)

٧ـ کشتار کولبران را محکوم کنید

مردم آزادیخواه، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان

٨ـ کارگران در هفته ای که گذشت

اعتصاب و راهپیمایی کارگران کارخانه هپکو در اراک -” زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی”

تجمعات اعتراضی بازنشستگان در ١۴ شهریور

“شهلا دانشفر

٩. طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد در مقابل مجلس اسلامی

تجمع اعتراضی در مقابل مجلس اسلامی در حمایت از رضا شهابی

١٠ــ گزارشی از فعالیت تبلیغی در حمایت از کارگران ایران در “روز کارگر” در تورنتو

١١ـ دامنه اعتراض به کشتار کولبران را سراسری کنیم

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

در ادامه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات….. کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٢ـ چکیده گزارش‌های کارگری، هفته دوم شهریور ماه

١٣ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

١٣ـ حمایت اتحادیه جهانی اینداستریال از کارگران ایران

 

نظرات مسدود است.HOME