منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٨۶ 

کارگر کمونیست ۴٨۶ 

مطالب این شماره:

١ـ در تهران، بانه، اصفهان و رشت مردم دست به تظاهرات زدند

٢ـ درحاشیه “ترجمه و ارزیابی پرونده ٢۵٠٨ علیه جمهوری اسلامی” محمد کاظمی

٣ـگزارش جنایتکاران …. اصغر کریمی

۴ـ مسئول فاجعه پلاسکو و مرگ آنش نشانان جمهوری اسلامی است. در حاشیه گزارش مجلس در باره پلاسکو

محمد شکوهی

‌۵ـ اعتراضات سراسری کارگران گسترش می یابد

۶ـ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (۵)

٧ـ سخنرانی در مراسم یادمان شاهرخ زمانی و کورش بخشنده در تورنتو…..محسن ابراهیمی

٨ـ کارگران در هفته ای که گذشت

٨ شهریور مارش اعتراضی کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در اراک

اعتراض کارگران و شعار الله اکبر

“شهلا دانشفر

٩. ١١ کشته و ٣٣ زخمی در اثر واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی. جمهوری اسلامی مسئول مستقیم کشتار دانش آموزان است…….محمد شکوهی

١٠ــ بیانیه مشترک بیش از ٣٠٠ نفر از معلمان، کارگران و فعالین دانشجوئی

١١ـ در ادامه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات….. کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٢ـ کارگران هپکو و آذرآب اراک دست به راهپیمایی و تجمع زدند

١٣ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

نوشتن نظرHOME