منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٨۵ 

کارگر کمونیست ۴٨۵ 

مطالب این شماره:

١ـ چاقوی که دسته خودش نمی برد و چاقوی که دسته خودش را می برد!

کارگران معدن آق دره و مجلس اسلامی …. یاشار سهندی

٢ـ فاشیسم عریان جمهوری اسلامی!….اعتراض مردم و عقب نشینی مفتضحانه حکومت

٣ـبازنشستگان تجمع سراسری خود را در مقابل مجلس برگزار کردند

۴ـ بازگشایی مدارس در ٧ پرده ….. نسان نودینیان

‌۵ـ منصور حکمت تفاوت های ما….گفتگو در باره کمونیسم کارگری (۴)

۶ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس ۴٣ دیوید ریازانف

٧ـ همنوائی مجلس شورای اسلامی با صدور و اجرای حکم شلاق علیه کارگران معدن آق دره را قویا محکوم میکنیم

اتحادیه آزاد کارگران ایران

٨ـ کارگران در هفته ای که گذشت

٣١ مرداد یک نقطه عطف دیگر

علیه حکم بربریت شلاق و علیه امنیتی کردن مبارزات….شهلا دانشفر

٩. در حمایت از محمود بهشتی لنگرودی و ضرورت مبارزه متحدانه برای مقابله با موج جدید سرکوب فعالین صنفی…. جعفر عظیم زاده

١٠ــ علی نجاتی به دادگاه احضار شد

حکم احضار او باید فورا لغو شود

احکام شنیع شلاق و زندان را محکوم کنید

١١ـ جعفر عظیم زاده: محکومیت شاپور احسانی راد و دیگر کارگران به حکم شنیع شلاق، لقمه ای نیست که به آسانی از گلوی سرمایه داری حاکم بر ایران پائین رود

١٢ـ حرف های فرزند یک معلم بازنشسته در حاشیه تجمع ٣١ مرداد بازنشستگان

١٣ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

نوشتن نظرHOME