منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٨٣ 

کارگر کمونیست ۴٨٣ 

مطالب این شماره:

١ـ حکم شلاق برای احسانی راد گستاخی علیه همه کارگران است

٢ـ ماموران شهرداری یک دستفروش دیگر را به قتل رساندند… مردم قم جنایت حکومت را با تظاهرات پاسخ میدهند

٣ـ رضا شهابی باید فورا آزاد شود!‌… حزب کمونیست کارگری ایران

۴ـ ‌بحث درباره تشکل کارگری…. مصاحبه “کارگر کمونیست” با شهلا دانشفر

۵ـ قرار “در مورد جنبش تشکلیابی کارگری” مصوب کنگره ١٠ حزب چه میگوید… سوال از حمید تقوائی

۶ـ اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف جریان دارد! …تجمعات اعتراضی ٢۴٠ درصد افزایش یافته است!

٧ـ منصور حکمت تفاوت های ما…..گفتگو در باره کمونیسم کارگری

٨ـ کارگران در هفته ای که گذشت

تجمع سراسری پرستاران…….اولین تجمع سراسری بازنشستگان در سال ٩۶…..شهلا دانشفر

٩. اصغر کریمی …. کارنامه مردم، کارنامه حکومت در دو روز گذشته

١٠ ـ یادداشتهای سیاسی….. از اصغر کریمی ـ شهلا دانشفرـ نسان نودینیان

١١ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس ۴١…. دیوید ریازانف

١٢ـ در حاشیه اخبار کارگری….نسان نودینیان

در باره ابراز وجود کارگران و معلمان در اجلاس بین المللی و میدیای اجتماعی!

١۴ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

١۵ـ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١۶ـ حکم شلاق برای شاپور احسانی راد توحش و گستاخی است

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

۱۲ bilagor

نظرات مسدود است.HOME