منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧٣

کارگر کمونیست ۴٧٣ 

مطالب این شماره

١ـ اجلاس سالانه امسال سازمان بین اللملی کار موضوع بحثش در دو مورد “کار شرافتمندانه و ایمنی محیط کار” است ……..یاشار شهندی

٢ـ مصاحبه: نشریه “کارگر کمونیست” با نسرین رمضانعلی

جمع آوری امضا برای آزادی اسماعیل عبدی کافی نیست!

٣ـ مصاحبه: “کارگر کمونیست” با کاظم نیکخواه

تشکل کارگری امر خود کارگران است.

۴ـ ایجاد سازمانهای کارگری امر خود کارگران است

منصور حکمت

۵ـ فراخوان به تظاهرات علیه حضور جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار!

جمعه ٩ ژوئن ژنو

میدان ملتها، در مقابل سازمان ملل، ژنو

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

٣ ژوئن ٢٠١٧

۶ــ سیما بهاری با شهلا دانشفر

سازمان جهانی کار، اهداف و سیاستها

٧ــ . حضور مزدوران حکومت اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار را ما میتوانیم به رسوایی آنها تبدیل کنیم……. نسان نودینیان

٨ـ کارگران در هفته ای که گذشت . یک موفقیت بزرگ… حکم تبرئه خواهران آتنا دایمی صادر شد! شهلا دانشفر

٩ـ کیوان جاوید… انفجار کابل، بغداد و منچستر. یک متهم و یک راه حل

١٠ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

نظرات مسدود است.HOME