منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧١

کارگر کمونیست ۴٧١ 

مطالب این شماره

١ـ اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران… در مورد انتخاب مجدد روحانی

٢ــاتحادیه آزاد کارگران ایران: تبرئه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد یک گام رو به پیش در مبارزه علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی است

٣ــ مصاحبه:با شهلا دانشفر؛ نهادها و تشکل‌های توده ای صف آرایی متحد مردم در نبردشان علیه رژیم است

۴ــ پارامتر رادیکالیسم و مقاومت در ایالات متحده آمریکا… ناصر اصغری

۵ـ یک موفقیت در کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات؛ حکم ١١ سال زندان برای جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد لغو شد. کمپین برای آزادی کارگران زندانی

۶ــ کارنامه حسن روحانی نسان نودینیان

٧ـ فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامی .. اصغر کریمی

٨ـ کارگران در هفته ای که گذشت

فاجعه معدن زمستان یورت، یک موضوع جدال انتخاباتی…. شهلا دانشفر

٩ـ پیام حزب کمونیست کارگری در شب همبستگی با کارگران معدن یورت در استکهلم

پیام به کارگران و خانواده های جانباختگان معدن یورت

١٠ــ گزارشی تکان دهنده درباره حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر وقربانیان این فاجعه

١١ــ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس

(٣۵) دیوید ریازانف

١٢ــ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

نظرات مسدود است.HOME