منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٧٠

کارگر کمونیست ۴٧٠

مطالب این شماره

١ ـ حمید تقوائی: انتخاب مردم سرنگونی است!

٢ـ شرمندگی شرم یاشار سهندی

٣ـ ‘برون رفت آرام ولی مداوم ازوابستگی به سوی استقلال’ محمد کاظمی

۴ـ گزارشی به سازمان های کارگری در سطح جهان

درمورد ۴٣ کارگری که در معدن یورت در شمال ایران جان باختند شهلا دانشفر

۵ـ مصاحبه: کارگران با انتخابات رژیم اسلامی چگونه برخورد کنند؟ با خلیل کیوان

۶ـ مصاحبه: زندانی سیاسی خودی و غیرخودی نداریم با شیوا محبوبی

٧ـ کارگران در هفته ای که گذشت. بدنبال فاجعه معدن زمستان یورت شهلا دانشفر

٨ـ مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس ٣۴)دیوید ریازانف

٩ـ گزارش یک سال سرکوب فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران

١٠ـ از اعتراضات کارگران کشت و صنعت مغان حمایت کنیم!

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

١١ـ اخبار کارگری

بخش ایران: نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

نظرات مسدود است.HOME