منتشر شد-ضمیمه انترناسیونال ۷۴۹ 

ضمیمه انترناسیونال ۷۴۹ 

مروری بر تاریخ دو حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران

این نوشته بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید در سپتامبر ٢٠١۵ تدوین شده است و در پنچ شماره انترناسیونال به شکل ضمیمه چاپ میشود.

لینک و فایل پ د اف ضمیمه است. موفق باشید

نوشتن نظرHOME