منتشر شد-ضمیمه انترناسیونال ۷۴۶ .

ضمیمه انترناسیونال ۷۴۶ .


مروری بر تاریخ دو حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران

این نوشته بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید در سپتامبر ٢٠١۵ تدوین شده است و در پنچ شماره انترناسیونال به شکل ضمیمه چاپ میشود

نظرات مسدود است.HOME