منتشر شد-انترناسیونال ٧٢٨ 

انترناسیونال ٧٢٨ 


مطالب این شماره؛
١-گزارشی شخصی از یک نسل کشی!، مصطفی صابر
٢-پاکسازی مذهبی – قومی در میانمار!، محسن ابراهیمی
٣-تشکلیابی سراسری کارگران، اصغر کریمی
۴-برگی از جنایات جمهوری اسلامی، عبدل گلپریان
۵-نگاهی به آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، سیامک بهاری
۶-کارگران در هفته ای که گذشت، شهلا دانشفر
٧-رضا پهلوی و معضل پایه ای سلطنت طلبان، کاظم نیکخواه
٨-نتانیاهو و رفراندوم در کردستان عراق، نسان نودینیان

نوشتن نظرHOME