منتشر شد – انترناسیونال شماره ٧۴٢

 

 انترناسیونال شماره ٧۴٢

١

– شانزده آذر ١٣٩۶، عروج چپ اجتماعی در دانشگاه ها- گفتگو با کیان آذر

٢- طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود- اصغر کریمی

٣- اورشلیم: کاسه ای پر از عقرب!- محسن ابراهیمی

۴-کارنامه ناسیونالیسم پرو غرب ایرانی در قبال مساله فلسطین- علی جوادی

۵- کسب قدرت سیاسی کلید دست بردن به تغییر در اقتصاد است- محمد آسنگران

۶- ٢١ آذر، فرقه دمکرات و پیشه وری، جدال ناسیونالسیسم ایرانی و ترک و روایت ما!- گفتگوی فراز آزادی با محسن ابراهیمی

٧- کارگران در هفته ای که گذشت- شهلا دانشفر

٨- جمهوری اسلامی علیرضا را فتیله پیچ کرد!- خلیل کیوان

٩- تراکت: کمپین پرستاران برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

١٠- تراکت: فراخوان کارگران کیان تایر به تجمع در مقابل وزارت صنعت و معدن

١١- پارکی برای اعتراضات!- آرش دشتی

١٢- فقط حکومت عصبانی نیست!- آرش دشتی

١٣- اطلاعیه ها؛

– سیاست تحریک آمیز ترامپ در مورد اورشلیم را محکوم میکنیم!-حزب کمونیست کارگری ایران

– کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب یکپارچه زدند-حزب کمونیست کارگری ایران

– هزاران نفر از بازنشستگان دست به تظاهرات زدند-حزب کمونیست کارگری ایران

– اعتراض متحدانه کارگران نیشکر هفته و خانواده هایشان ادامه دارد ، کارگران فولاد و ذغال سنگ کرمان و خانواده هایشان دست به تجمع زدند، کارگران کیان تایر نیز دست به تجمع زدند-حزب کمونیست کارگری ایران

– اعتصاب هزاران کارگران هفت تپه به پنجمین روز رسید-حزب کمونیست کارگری ایران

– اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با موفقیت پایان یافت-حزب کمونیست کارگری ایران

– از مبارزه پرستاران قاطعانه حمایت کنیم! -حزب کمونیست کارگری ایران

– و ضعیت رضا شهابی نگران کننده است- کمپین برای آزادی کارگران زندانی

نظرات مسدود است.HOME