منتشر شد -انترناسیونال شماره ٧٣۵

انترناسیونال شماره ٧٣۵


مطالب این شماره:
١- سخنرانی افتتاحیه پلنوم ۴۷ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری- حمید تقوایی
٢- گفتگو در مورد رفراندوم کردستان- علی جوادی
٣- سخنرانی در مورد جراحی- محسن ابراهیمی
۴- بازنشستگان در تدارک یک روز اعتراض سراسری- شهلا دانشفر
۵- کارگران در هفته ای که گذشت – شهلا دانشفر
۶-وضعیت وخیم است!-مهران حمیدی
٧- قطعنامه در مورد جایگاه جنبشهای جاری در امر سرنگونی جمهوری اسلامی
٨- قرار در مورد تشکلیابی حزبی طبقه کارگر
٩- اطلاعیه پایانی پلنوم ۴۷ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری
١٠- اطلاعیه در مورد احمد رضا جلالی

نظرات مسدود است.HOME