مصاحبه نسان نودینیان با مراد امینی در رابطه بیوگرافی مبارزاتی او

دیروز ٢٨ ژوئیه ٢٠١۶ در دیداری دوستانه با رفیق دیرینه ام مراد امینی بیش از سه ساعت گفت گو در

ارتباط با بیوگرافی او داشتم. حاصل این گفت و گو ۶ برنامه است. متن برنامه بیوگرافی رفیق مراد امینی و بخشهای مهمی از تاریخ سیاسیی ــ اجتماعی و مبارزاتی یک دوره چند ساله در مریوان است.

بر این باورم در بیان و بازگویی تاریخ سالهای ۵۶تا ۵٩ ایراد و مواردی عدم دقت وجود دارد. دلیل این ایراد، سپری شدن نزدیک به چهار دهه ار آن تاریخ و عدم دسترسی به تاریخ و اسناد ثبت شده است. تلاش من این است با گفتگو و تهیه بیوگرافی با تعداد هر جه بیشتر از رفقایی که شاهد زنده آن تاریخ هستند، این نواقص رفع شود.

فایل تصویری بیوگرافی رفیق مراد امینی در صفحه تلویزیون کانال جدید، بخش ایسکرا بزبان کردی و صفحه فیس بوک کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران و سایت مبارزان کمونیست قابل دسترس است.

 

 

 

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

نظرات مسدود است.HOME