مراسم یاد محمد جراحی – فیلم های مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

فیلم های مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

سخنرانی محس ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران
https://www.youtube.com/watch?v=PXRMKPU70Jo&feature=youtu.be
سخنرانی احمد بابایی از حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست

پیام حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست ایران به مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

سخنرانی جلیل بهروزی فعال جنبش کارگری

پیام سیاوش دانشور از حزب کمونیست ایران حکمتیست به مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

سخنرانی سلام قادری از حزب کمونیست ایران

سخنرانی سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق در بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

پیام کمیته ی مبارزه برای زندانیان سیاسی به مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو توسط پریسا

فیلم های کامل مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو
قسمت اول

قسمت دوم

نظرات مسدود است.HOME