محمد آسنگران-عملیات تروریستی تهران را باید محکوم کرد!

عملیات تروریستی تهران را باید محکوم کرد!


داعش مسئولیت انجام عملیات تروریستی امروز تهران در مقبره خمینی و ساختمان مجلس را بعهده گرفته است. علیرغم اینکه این عمل تروریستی و جنایتکارانه را کی انجام داده است اینرا باید یک عمل تروریستی جنایتکارانه جریانات و دولتهای تروریست اسلامی دانست. باید قاطع و روشن این عمل تروریستی را محکوم کرد. این اعمال تروریستی نه تنها امنیت جامعه را به خطر میندازد به نفع رژیم اسلامی است.
این عمل تروریستی هر کسی انجام داده باشد رژیم اسلامی میخواهد به این بهانه فضای جامعه را تنگ تر کند و سرکوب مخالفین را شدت ببخشد. احتمال اینکه این عمل تروریستی از جانب جریانات تروریست قطب رقیب یعنی جریانات نزدیک به عربستان باشد و یا سناریوی خود رژیم باشد هنوز باز است. آنچه روشن است این نوع عملیات تروریستی میتواند ادامه دار باشد و این نتیجه رقابت دو قطب تروریسم اسلام سیاسی سنی و شیعه به سرکردگی جمهوری اسلامی و عربستان است. قطب سوم قطب مردم آزادیخواه و مخالف این دو قطب تروریست اسلامی، باید قاطع این عمل جنایتکارانه را محکوم کند و علیه آن به میدان بیاید.
محمد آسنگران

نظرات مسدود است.HOME