قصه زنده‌گی “بهاره” کارگر توت‌فرنگی چین -و گزارشی از شرایط کار زنان کارگر در مزرعه توت فرنگی در منطقه کامیاران

قصه زنده‌گی “بهاره” کارگر توت‌فرنگی چین
و گزارشی از شرایط کار زنان کارگر در مزرعه توت فرنگی در منطقه کامیاران

بهاره تقریبا” ۲۵ سال دارد. او اندامی لاغر و استخوانی دارد. روسری هم‌راه با مچ‌بندبه سر و دست خود زده، یعنی موی سر و دست او کاملا” پوشیده است. اگر ازنزدیک با او هم صحبت نشوید، فکر می‌کنید که او از نظر مذهبی بسیار متعصباست؛ اما برعکس او بی‌نهایت شوخ طبع و خوش‌رو است. فرزند اول خانواده است وبه جز خودش، سه خواهر قدونیم قد دارد که کوچک‌ترین آن‌ها “شیلان” ۳ ساله است. “روناک” ۸ سال و “کیژان” ۱۱ سال دارد.
بهاره قبلا” آرایش‌گری می‌کرده. دو سال پیش خواستگاری برای اش پیدا می شود واو تمایلی به این ازدواج ندارد. اما پدر و مادرش می ‌خواستند که به اجبار شوهرشدهند. بهاره با ریختن نفت بر روی خودش، بدن اش را به آتش می کشد و بعد از یکماه دست و پنجه نرم کردن با مرگ، زنده می ماند.
درصد سوخته‌گی پیکر نحیف‌ش‌ زیاد بوده و در هنگام ترمیم، گوشت اضافه‌یزیادی روی بدنش می ماند. به همین دلیل، بهاره دچار افسرده‌گی شدید می گردد. درچنین شرایطی او همیشه برای سه خواهرش مثل مادر است و کارهای آن‌ها را همانجام می دهد.
پدرش بیمار است و نارحتی قلبی دارد. در جریان خودسوزی و بهبودی بهاره خیلی هم بدهکار مردم شده است. او مجبور بوده که تمام هزینه‌های بیمارستان را خودپرداخت نماید. به این خاطر جهت مداوای دخترش از افرادی، پول قرض کرده است. چندی پیش هم یکی از طلب‌کارها به خاطر عدم پرداخت پولش از پدر بهاره شکایتمی‌کند و او را به زندان می‌اندازد.
نیمه های یک شب پدر را به دلیل ناراحتی قلبی از زندان به بیمارستان منتقل می‌کنندو دخترش بهاره برای اینکه رضایت طلب‌کار را جلب کند به او قول می دهد که بدهیپدرش را پرداخت کند و او از زندان آزاد می شود.

بهاره در حال حاضر هر روز صبح ساعت شش و نیم به همراه پدر و مادر و ۱۸ نفردیگر برای چیدن توت فرنگی روانه روستاهای اطراف شهر کامیاران می ‌شوند و هرکدام در قبال ۱۰ساعت کار روزانه،۴۰ هزار تومان دستمزد می گیرند.
در طول روز و در هنگام کار، کارفرما، همیشه نظاره‌گره کارگران است تا مبادا برایاستراحت چند دقیقه‌ای مکث کنند. بهاره میگوید: “صاحب کارمان همیشه به ماگوش‌زد می کند که “رعایت کنید”، البته منظورش از این حرف این است که توت فرنگی‌ها را نخورید! حتا چند نفر از زنان و دختران را به همین دلیل جواب کرده، یعنی ازکار بی‌کار کرده است. یکی از آن‌ها زنی ۴۰ ساله بود که شوهرش در هنگامراننده‌گی، تصادف کرده و ستون فقراتش آسیب دیده است و او مجبور بود که برایتامین مخارج اعضاء خانواده‌ی چهار نفره‌اش کار کند.”
به دلیل بیکاری و گرانی، خانواده‌ها بدون‌استثناء همراه کودکان به این کار مشغولهستند، البته با حقوق‌های بسیار کم. در کار چیدن توت فرنگی، خبری

نظرات مسدود است.HOME