علی جوادی – طرح پروژه رفراندم رضا پهلوی تلاشی برای متوقف کردن اعتراضات مردم بپاخاسته و بند و بست با رژیم اسلامی است

علی جوادی – طرح پروژه رفراندم رضا پهلوی تلاشی برای متوقف کردن اعتراضات مردم بپاخاسته و بند و بست با رژیم اسلامی است

نوشتن نظرHOME