عزیزآجیکند-حزب ما حزب جونان و زنان انقلابیست ..!

حزب ما حزب جونان و زنان انقلابیست ..!

عزیزآجیکند

به تاریخ ۲۸ مرداد سال ۱۳۹۶ برابر با (۱۹ اگوست سال ۲۰۱۷ ) ، بعداز یک دوره طولانی و فشرده  از کارو فعالیت و جلسات و گفتمان سیاسی حول تشکیل یک حزب سوسیالیست و انقلابی و با طی کردن و پشت سرگذاشتن موانعها و دشواریهای سرراه ، علارغم  سنگ اندازی  و کارشکنی یه سری از دوستان و رفقایی که تا روزهای قبل از کنفرانس نیز با ما در این پروژه  شریک بودند و در روزهای امید به تشکیل چنین حزبی همچون عادت همیشگیشان ، پروژه را رها و از زیر مسئولیت آن در رفتند  ، حرکت ما در یک نشست صمیمانه و  فضای سالم و رفیقانه اعلام موجودیت کرد .

کار بسیار سختی بود ، اما شدنی  . می بایست این حرکت به سرانجام رسد و دوره ی تازه ای از فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران را از نو رقم زند. خود را بخواند و از نو سازمان دهد و با مشکلاتش کنار آید . دوره ای  که شاید سالها بود می بایست تجربه شود که متاسفانه امکانش مهیا نشدو شاید علتش همین سنگ اندازی ها ، بگو مگو ها و در حاشیه قرار گرفتنها و مصادره کردن حزب و دیکتاتوری  و سنت تک حزبی و تک لیدری و تک رهبری و چسبیدن به قدرت بود و …..

 ما می بایست این دوره را تجربه و لمس کنیم و پا به عرصه مبارزه دیگری نهیم و آستینها را بالا زنیم  تا باشد برای آن معدود کسانی که حزب و مبارزه را از آن خود ندانندو هر حرکت و جنبشی را غیر انقلابی نه نامند و نیروی خود را بر علیه آن نشورانند و عادت ” منم منم ” را از خود دور به من و شما و دیگران و اعتقادمان ارزش و احترام قائل باشند .

این حرکت گر چه تازه می خواهد نرمش مبارزه را در خود تجربه کند ، اما نباید از یادها رود که این نرمش سالهاست خود را پرورده کرده و انرژی آنرا دارد در جامعه خود نفود کند و اجتماعی شود . این نرمش و این حرکت جوان است و مرکزیتش تشکیل شده از جوانانی  است که قصد تغییر از پایین را در فکر خود دارد.

  حرکت ما می تواند مهم باشد چون جمعی از زنان و مردان جوان وکمونیست و انقلابی در مرکزیتش دارد . با فکر و روحیه جدید و با اراده انقلابی و با قلبی پاک و صمیمی .

جوانانی  دخالت گر و پر جنب و جوش که با احساس مسئولیت قدم در راه ساختن این امر مهم  برداشته اند .جوانان و رفقای کمونیستی  که تحت تاثیر تحولات فرهنگی و سیاسی در جامعه و جهان قرار گرفته اندو اینک  میخواهند و می توانند پیشتاز یک مبارزه واقعی برای سرنگونی جمهوری اسلامی در حزب خود باشند . همان حکومتی که زندگی شان را به دوزخ تبدیل کرده است.

این حرکت با تکیه بر شور و انگیزه این جوانان پرشورو انقلابی پیروز شد و بافداکاری آنها بقای خود را تضمین میکند.

 شکی نیست که بیداری سیاسی درمیان قشر جوان به مراتب بالاتر و فراگیرتر از هر زمان دیگر است ، پس ما می توانیم در ادامه پروژه خود تمرکز خود را در این عرصه فعالتر کنیم .  امروز زمینه های ارتباط بطور گسترده فراهم است. از این نقطه نظر اگر به مسایل مهم داخلی بنگریم، قطعاً میتوانیم  تاثیرات ژرف و مثبتی را در جامعه  برجای بگذاریم و از این طریق اهداف آزادیخواهی خویش را به انجام برسانیم .

شکی نیست که حرکت ما و حزب ما در دل سنتهای پیشرو ومترقی جامعه و در متن مبارزه انسانهای شریف و کمونیستهای انقلابی  قد علم کرده و میخواهد راه را در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی بپیماید . این پیروزی و این حرکت در دل پروسه ای دردناک به دست آمده است. به همین جهت میتوان گفت که  مالامال از خشمیم . با وضع حاکم میستیزیم ، طرحی نو و بذر اندیشه ترقی و مدرنیزم را در شور بازار سیاست میپاشیم . تا باشد به کمک انسانهای مبارز و جوانان انقلابی نسل امروز را از گرداب طوفانی شب پرستان رهایی بخشیم  و به ساحل امیدو دمکراسی واقعی هدایتش کنیم و شاهین بلندپرواز پیروزی را به آغوش کشیم .

مبارزه حاصل از این خشم باید از طریق کمونیستها و کارگران و زحمتکشان و توده های مردم هدایت وحمایت گردد، خیزش محتمل ناشی از این خشم باید بخشی از خیزش  ما و جوانان و زنان انقلابی و همه قشرهای جامعه شود تا با سرنگون کردن جمهوری اسلامی گامهای سریع خود به سمت استقرار سوسیالیسم برداریم .

حزب سوسیالیست انقلابی ایران  میخواهدیک نیروی قوی اجتماعی در گوشه و کنار ایران باشد و در نظر داردوجود خود را در نقش رهبران و فعالین رادیکال جنبش کارگری در برانگیختن و هدایت مبارزات روزمره کارگران ، زنان ، معلمان و قشرهای محروم جامعه، خود را نشان دهد .

ما می خواهیم مرز بین کمونیستها و انسانهای آزادیخواه را کنار بگذاریم و تریبونی باشیم در دست هر کمونیستی که آرزوی مرگ جمهوری اسلامی را در سر دارد. ما میخواهیم با آغوش باز همه جوانان و انسانهای انقلابی را به سمت خود فرا خوانیم .  می خواهیم دوباره در دل کارگر رنجدیده ایران متولد شویم و در کردستان انقلابی پرچم رهایی زحمتکشان را به احتزاز در آوریم .ما از آن تهیدستان و محرومانی هستیم که بیش از چهار دهه است علیه جمهوری اعدام اسلامی مبارزه میکنند .ما در این حرکت انقلابی به خود تبریک میگوئیم و به کارگران و زحمتکشان و جوانان انقلابی درود می فرستیم و آنها را در جمع خود فرا می خوانیم .

زنده باد حزب سوسیالیست انقلابی ایران

 زنده باد سوسیالیزم

عزیز آجیکند

 

نظرات مسدود است.HOME