شورای حمایت از میارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم-فراخوان شورا در دفاع از مردم بید فاع عفرین

فراخوان شورا در دفاع از مردم بید فاع عفرین

دولت فاشیست اردوغان با سکوت دولتهای منطقه حمله نظامی به عفرین و کشتار مردم بیدفاع را آغاز کرده است. این تهاجم نظامی باید به قدرت مقاومت مردم عفرین و آزادیخواهان در جهان به شکست کشیده شود.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم ، حمله دولت ترکیه به مردم بیدفاع را قویا محکوم میکندو از مردم آزادیخواه استکهلم دعوت میکند با شرکت در تظاهرات مشترک نیروهای آزادیخواه در سوئد خواهان توقف بیدرنگ جنایت علیه مردم و عقب نشینی نیروهای ارتش از کردستان سوریه شوند.

شنبه ۲۷ ژانویه ساعت ۱۳ تا  ۱۶

Norra Bantorget

زنده باد مقاومت توده ای مردم عفرین

سرنگون باد حکومت فاشیست ترکیه

شورای حمایت از میارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

۱۳۴۹۷۳۸۲۷۰        :    تلفن www.shora.se

۲۴۰۱۱۸

 

نوشتن نظرHOME