شورای حمایت از مبارزات انقلابی مردم ایران- تورنتو-دعوت به شرکت در جلسه بحث و تبادل نظر

دعوت به شرکت در جلسه بحث و تبادل نظر

نیروهای آزادیخواه، برابری طلب و سوسیالیست در تورنتو چگونه و با اتخاذ چه سیاستها و راه کارهایی میتوانند از مبارزات و خیزش سراسری در ایران حمایت کنند؟

یکشنبه، ۴ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۲ تا ۶ بعدازظهر

نورث یورک سیویک سنتر، اتاق شماره ۳

توضیح: این جلسه سخنران رسمی نخواهد داشت. درعین حال ما از تمامی افرادی که علاقه مند به شرکت فعال دراین بحث و گفتگو میباشند و میخواهند نقطه نظرات و پیشنهادات خود را با دیگران درمیان بگذارند تقاضا می کنیم که دراسرع وقت از طریق ایمیل زیر با ما تماس بگیرند. امیدواریم که در حد امکان در این چهارساعت بیشترین نقطه نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان دراین جلسه را پوشش دهیم.

شورای حمایت از مبارزات انقلابی مردم ایران- تورنتو

Shora.toronto@gmail.com

نوشتن نظرHOME