سیروس بینا-مجموعه درس‌گفتارهای «نفت؛ از انحصارِ کلونیالیستی-امپریالیستی تا رقابتِ جهانیِ سرمایه»

به مناسبت فرا رسیدن کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲
پروسه منتشر کرده است:
مجموعه درس‌گفتارهای
«نفت؛ از انحصارِ کلونیالیستی-امپریالیستی تا رقابتِ جهانیِ سرمایه»
(هفت قسمت)
سیروس بینا

بخش اول:
دورانِ کلونیالیسم و نفتِ انحصاری
https://www.youtube.com/watch…

بخش دوم:
انحصار بین‌المللی نفت (۱۹۲۸) و امضای قرارداد(۱۹۳۳) توسط رضا شاه
https://www.youtube.com/watch? v=GCltp79H5R0

بخش سوم:
مصدق و ملی کردن نفت در ایران
https://www.youtube.com/watch? v=P9Xdlyp4q3w

بخش چهارم:
کارتل بین المللی نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
https://www.youtube.com/watch? v=_KDrgUtjI1I

بخش پنجم:
شکاف در کارتل بین المللی نفت و ایجاد “اوپک”
https://www.youtube.com/watch? v=3HEEqRtWmlY

بخش ششم:
بحران جهانی انحصارزدایی و آغاز گلوبالیزاسیون نفت در جهان
https://www.youtube.com/watch? v=88e8r3hcemo

بخش هفتم:
گلوبالیزاسیون نفت و نتایج حاصل از آن در اقتصاد و روابط بین المللی امروز
https://www.youtube.com/watch? v=6I_Smg7sfzI
****************************** ****************************** ***
https://www.youtube.com/ channel/UC3ML…
https://t.me/processgroup
https://www.processgroup.org

 


سایت پروسه
www.processgroup.org

نظرات مسدود است.HOME