سیف خدایارى-منشور دروغین حسن روحانى

منشور دروغین حسن روحانى

سیف خدایارى

یکى از عرصه هاى مانور دروغ و فریب حسن روحانى، که در ” انتخاب” مجدد او به عنوان رئیس دستگاه تحمیق و فریب هم نقش مهمى داشت- عرصه “حقوق شهروندى” است. اگر اندکى از ادعاها و مفاد منشور حقوق شهروندى که یکسال از تدوین آن مى گذرد، فاصله بگیریم و جمهورى اسلامى را آنگونه که هست، نگاه کنیم ” حقوق شهروندى” با هیچ نیرویى به این پیکره جنایت نمى چسبد.

سه شنبه هفته جارى مناسکى مملو از دروغ و فریب تحت عنوان “نخستین اجلاس ملى گزارش اجراى حقوق شهروندى” با شرکت وزیران، نهادها و سازمانهاى مختلف دولتى – که وظیفه مقدس سرکوب ملى- اسلامى را برعهده دارند، برگزار شد. این مناسک براى روحانى فرصتى بود تا در نقش رهبر ارکستر ملى دروغ بار دیگر گروه کُر را همنوا کند. وزرا و روئساى مختلفى گزارشات مربوطه را ارائه دادند و روحانى نیز اظهارات آنان را پاراف کرد و لبخندهاى چرکین و فضایى سرشار از تملق بر این مناسک حکمفرما بود.

چنین مناسکى در ایران کم نیستند. کسانیکه با نظام ارتجاعی جمهورى اسلامى آشنایى اندکى دارند، مى دانند که برگزارى همایش ها، مراسم، سمینارها و اجلاس بخشى از دستگاه عریض و طویل پروپاگانداى جمهورى اسلامى است که هر ساله صدها میلیارد تومان هزینه آنان مى شود. این مناسک از طرفى مکانیسمى است تا رژیم پروژه ها و برنامه هاى سیاسى خود را پیش ببرد و از طرفى دیگر امکانى است تا مهره هاى ریزتز، مدارج “ترقى” را بر بستر سرکوب بپیمایند .

روحانى اما در این اجلاس روى همه پروپاگاندیست هاى رژیم هاى از نوع خود را سفید کرد. فرمایشات او چنان “زیبا” و “امیدبخش” بود که جناح خود و طیف وسیعى از دریوزگان نسبى گرا را به وجد و سماع آورد و البته چندان توخالى و بى مایه بود که حتى متوهمین به اعجاز روحانى را از این درجه وقاحت به حیرت انداخت. روحانى  با اظهاراتى چون (هیچکس براى کمک کردن به او [مددجو] از مذهب، قومیت و تفکر سیاسى اش سؤال نمى کند) و القاى اینکه در ایران چنین است! شیادى را به حد اکمل رسانده است. البته کانتکست را فراموش نکنیم. جناب رئیس جمهور از مددجویان و اقشار له شده جامعه صحبت مى کند که چندرغاز “کمکى” از نهادهایى چون کمیته امداد دریافت مى کنند که کارکرد اجتماعى – اقتصادى آن نهادینه کردن فقر است. البته که این اقشار له شده کمتر مشمول استنطاقات بازجویان مى شوند. اما اگر کسى از این فرمایشات چیز دیگرى برداشت مى کند و به فضاى عمومى جامعه تعمیم دهد، آگاهانه شیاد است.

بخشهاى دیگرى از سخنان روحانى که لعاب غلیظى از “آزادى” و “دمکراسى” هم بر آن مالیده بود، را مى توان واکاوى کرد، اما براى پرهیز از روحانیزه کردن واقعیات به پاره هایى از اصول حقوق شهروندى سرى بزنیم که یکسال پیش در مناسکى مشابه “رونمایى” شد.

در مورد اعدام – که یکى از ابزارهاى سرکوب جمهورى اسلامى است و روحانى نیز دستکم در نقش رئیس جمهور افتخار اعدام صدها نفر را داشته است مى گوید: حیات حق بدیهى انسان است و هیچکس حق ندارد آن را از انسان سلب کند، مگر به حکم قانون! در مورد آزادى بیان، نشر و … نیز که سهم عمده اى در اختناق و سرکوب فرهنگى دارد مى گوید: محدود کردن آزادیها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون! در مورد فضاى مجازى و … که دردسر جدیدى براى دستگاه سرکوب شده است: فیلترینگ، مسدود نمودن، کنترل و … بدون مستند قانونى ممنوع است! در مورد حریم خصوصى و آزادیهاى شخصى: کسى حق ندارد در حریم خصوصى دیگران دخالت کند، مگر به حکم قانون!

ترجیع بند “مگر به حکم قانون” در پایان بیشتر بندهاى منشور حقوق شهروندى همه ادعاهاى زیبا و فریبنده را “به حکم قانون” ابطال مى کند. “به حکم قانون” اعدام مى کنند؛ به اتهامات مختلف روانه زندان مى کنند؛ آزادى را “به قدر ضرورت” تعریف مى کنند و مجموعاً ایران را به زندانى مهیب براى کارگر و زحمتکش و بهشتى براى صاحبان قدرت و سرمایه تبدیل کرده اند. اما خیمه شب بازى حقوق شهروندى روحانى موقعیت خوبى براى خود تعریف کرده است: از طرفى با “به حکم قانون”، تا حدودى خود را از جنایات مبرا مى کند و همه را به ریش قانون مى بندد که قانونگزاران مجلس و مجریان عدالت اسلامى، قوه قضائیه هستند و از طرف دیگر در نقش مخالف قوانین بازى مى کند.

در سخنرانى روحانى دو نکته بارز هم وجود داشت که اولى نقش در خدمت مخالف نمایى او با هیچکس است! پس از سخنان وزیر فناورى اطلاعات و در رابطه با فیلترینگ و سانسور اینترنتى گفت: (ما در مقابل فشارهاى مختلف ایستادگى کردیم. امروز این فشارها همچنان وجود دارد و ما نیز همچنان ایستادگى مى کنیم. به وزیر ارتباطات مى گوییم در برابر ناملایمات و فشارها بایستد و بداند که همه دولت از او پشتیبانى خواهند کرد). لفافه گویى و ریاکارى از مشخصات روحانى است. مخاطب را در ابهام تعمدى گذاشتن و فرافکنى که در ادبیات حاکمان جمهورى اسلامى در شکل بعضى ها، بعضى ها گفتن شناخته شده است، به خوبى در خدمت شیخ بنفش درآمده است. کیست که نداند کل ارکان جمهورى اسلامى و مهمتر از همه دولت و در این زمینه وزارتخانه هاى ارتباطات و فناورى اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامى، اطلاعات، کار و امور اجتماعى، کشور، دادگسترى و سایر ارگانهائى که مستقیماً تحت پوشش قوه مجریه هستند، نقش اصلى در سرکوب اجتماعى جامعه در کلیه ابعاد دارند و به همین اعتبار روحانى مسئول اصلى اختناق است؟

دومین نکته ایجاد دوقطبى کاذب “حقوق اسلامى” و “حقوق ملى” و القاى نقش خود به عنوان مدافع “حقوق ملى” است: (ضمن اینکه از فرهنگ، ایمان و آینده جوانانمان مراقبت مى کنیم، از حقوق ملى هم نمى توانیم بگذریم و تا روزى که رئیس جمهور باشم نمى گذارم این اتفاق در کشور بیفتد). از بى ربط بودن حقوق ملى و اسلامى – که هر دو در خدمت نظام سرمایه دارى براى تسهیل روند استثمار طبقه کارگر است- به منفعت عمومى جامعه که بگذریم، این دوگانه ساختگى روحانى، چراغ سبزى به ناسیونالیسم ایرانى و جذب هر چه بیشتر نیروهایى است که نگران “غرور ملى” ایران هستند.

نیازى به واکاوى بیشتر اظهارات روحانى نمى بینم. مجموع سخنان فریبنده او در خدمت حفظ نظام متعفن و پوسیده جمهورى اسلامى و براى “تخفیف آلام” جنبش ملى- اسلامى است. روحانى نیز مانند یکى از نمایندگان کل طبقات حاکم در دنیا وظیفه اصلى اش دفاع از منفعت طبقه سرمایه دار است و تلاش مى کند، غرولندهاى درون جنبشى و درون طبقه اى را کاهش دهد. تقسیم جامعه به زن و مرد، اکثریت و اقلیت، جرم تراشى- که نمونه اى از آن به شکل مبتذلى در سخنان روحانى بود و مصرف زیاد آب را تخلف مى داند، و بعد در نقش ناجى و مدافع حقوق آنان ظاهر شدن عین شیادى است. روحانى درست در زمانى کشتى زهوار در رفته جمهورى اسلامى را رنگ و جلا مى دهد که تناقض ها و دعواهاى درونى جناح ها به درجه زیادى شکاف جدیدى در حاکمیت باز کرده است. روحانى خطر تعرض همه جانبه مردم به این نظام متعفن را به خوبى حس کرده است. حقوق شهروندى و اظهارات فریباى روحانى کاریکاتورى از “فضاى باز سیاسى” دوره پهلوى دوم است. جامعه ایران در تلاطم سیاسى – اجتماعى بزرگى به سر مى برد. وحشت روحانى و … از تعرض همه جانبه پایین به ستونهاى جمهورى اسلامى، آنان را “مهربان تر” کرده است. اما تاریخ به هیچیک از خون آشامان رحم نمى کند و سرنوشت روحانى با سرنگونى جمهورى اسلامى پیوند خورده است. آن روز مجالى براى این فضل فروشى دروغین نخواهد داشت.*

 

نوشتن نظرHOME