سهراب کرماشانی-بده بستانهای توهم وتفکر دینی وخسارتهای ناشی ازآن

بده بستانهای توهم وتفکر دینی وخسارتهای ناشی ازآن

سهراب کرماشانی

درقبال تولد وزیستن جهاد وشهادت وزجرکشیدن را تجربه میکنیم، دنیا را محل آزمایش ومحک زدن برای رسیدن به جهان آخرت وزندگانی ابدی که آن هم به نوبه خود داستانی طول ودرازو بی سروته دارد تحلیل وتفسیر نموده اند.

 به اینصورت که انسان اگربتواند اعمال ورفتارش برطبق اصول دین ورضامندی صاحبان آن باشد بهشت جاودان وزندگی ابدی که پراز سبزه ودارو درخت نعمتهای فراوان ازجمله حوریهای زیبا میباشد وعده داده اند، باخواندن نمازوعبادت معجزه های عجیب وغریب رخ میدهد. رزق وروزیتان زیاد میشود نا خودآگاه صبورو متواضع میشوید واجرو پاداش شماهم دراین جهان وهم درآخرت بیشتر میشود.

پرداختن به شخصیتها واستوره سازی موجب خودکم بینی وحقیرشمردن واحساس ناتوانی در مقابل آنچه که خود ساخته ایم میگردد. خراج دادن وبستن مالیاتهای دینی همانند خمس وزکات وفطره برای رسیدن به آمال وآرزوها روزبه روزانسان را خوارتروسیتره حکام مذهبی وروحانیون را بیشتروبیشترکرده وباعث عقب ماندگی وتضعیف جامعه شده.

تاسیس اماکن مذهبی ازجمله معابد مساجدو زیارتگاها وتقدس بخشیدن به آنها سبب شد هم حاکمیت قدرتمندترشود هم اینکه پایگاهی شود درجهت گردآوری اجتماعات ونفوذ بیشتردین برای مشروعیت بخشیدن به آن، لذا ما امروز با حاکمیتی درگیرهستیم که از لحاظ اقتصادی تا دندان مسلح وپردرآمدترین دولت دنیا ازنظرسرانه مالیاتیست. خانواده هایی که برای رسیدن به اهداف وآرزوهایشان نذرونزورات خود را برحسب اعتقادات دینی به باد میدهند روزبه روزعقب مانده تروافسرده تر میشوند. این درحالیست که نه تنها تفکر آیینی را به فرزندان خود منتقل میکنند وباعث رشد توهم بی حدو اندازه آنان میشوند بلکه از طرفی خسارتهای ناشی از شکست آنان راشکننده ترومحروم ازهرآنچه که دردنیای مادیات است میکند.

سوگند خوردن یکی ازپست ترین وزشت ترین آموزهای دینیست که اعتیاد به آن موجب ازدست دادن اعتماد وباور بین افراد میشود. قسم خوردن وتاکید برآن برای منصوب شدن مقامات درراستای بدست گرفتن قدرت یکی از شنیع ترین ترفندهایی بوده که تا بحال مدیران ارشد حکومتی ازوکلای مردم گرفته تا قوه قضاییه وحتی ریاست جمهوری درطول چهل سال با این حیله ننگین سرمردم را شیره مالیده وسایه سنگین شوم خودرا برسراین آب وخاک گسترانیده اند.

 پرداختن به مراسمات مذهبی ازجمله ایام محرم وعاشورا خود یکی دیگرازابزارهایست درراستای رسیدن به اهداف استمرارودوام بخشیدن به حکومت دیکتاتوری، مظلوم نمایی داستان عاشورا درمقابل تصویرکشیدن شجاعت حسین ویارانش بخشی از مردم را سردر گم کرده . ازطرفی میگویند که حسین خود میدانسته برای شهادت میرود. اگر چنین است چرا طفل شش ماه خودرابه میدان جنگ می برد تا اورا بکشند، این ماجرا خود نشان دهنده چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که با کمی تفکروتعقل به میدان مبارزه با جهل ونادانی برویم واز خواب غفلت بیدار شویم؟ آیاچهل سال ظلم وستم کشت وکشتار وفساد جمهوری اسلامی برابری نمیکند با هزارو چهار صد سال تبلیغ وترویج دین جهل وجهالت؟

 زنده باد کارگر

نابودباد جمهوری اسلامی تحمیلی

 زنده باد حزب سوسیالیست انقلابی ایران

منبع: شماره نوزده نشریه سوسیالیسم امروز

٢٢ مهر ١٣٩۶

١۴ اکتبر ٢٠١٧

 

نظرات مسدود است.HOME