سهراب کرماشانی-اسلام وتسلیم نقطه مقابل آزادیند قرآن را با زبان مادری بخوانیم

اسلام وتسلیم نقطه مقابل آزادیند

قرآن را با زبان مادری بخوانیم

سهراب کرماشانی

  سوره بقره (آیه۳۷): “پس آدم ازخدای کلماتی آموخت(آن کلمات سبب پذیرفتن توبه اوگردید) که خداوند توبه پذیرومهربان است…”

نویسنده دراینجا تاکیدی دارد بر زیر سلطه بردن انسانها جهت بردگی بیشتر وتقاضای عفو و بخشش و ترحم برای استمرارحکومت دینی و بوجودآوردن سیستم دیکتاتوری…

(آیه۳٨): “گفتیم فرود آیید از بهشت همه شماها(آدم وحوا وشیطان)تاآنکه ازجانب من راهنمایی بسوی شما آید پس هر کسی پیروی کند راهنمای مرا هرگز(دردنیا وآخرت) بیمناک واندوهگین نخواهدگشت…”

در اینجا بسیارحرفه ایی وزیرکانه دوانسان هم زوج راهمراه شیطان ازبهشت به زمین فرود آورد بخاطراینکه وجود شیطان فرضی باعث نزدیکی انسانها به فرستاده نیروی برترهمانا که مستبدان دینی هستند شود…

(آیه۳۹): “و آنهایی که کافر شدند و تکذیب کردند آیات مارا البته اهل دوزخند ودرآتش آن همیشه معذب خواهند بود…” تهدید به آتش سوزان از همین جا وسپس درآیات بعدی این کتاب که به نحوی ترسناک بیان شده جهت ارعاب بشر وزیرسلطه بردن آنها برای کسب منافع شخصی بکارگرفته شده است.

(آیه۴۰): “ای بنی اسرائیل یاد آرید از نعمتهایی که به شما عطا کردم و وفا کنید به عهد من ت ابعهد شما وفا کنم وازشکستن پیمان من برحذر باشید…”

 دین افیونی اسلامی زمانی که بنا نهاده شد بدلیل زیرکی وهوشیاری افرادی مانند سلمان فارسی(روزبه)که به فکرانتقام از پادشاه ساسانی بود تا آنجایی که توانست مته به خشخاش گذاشت به جهت اینکه سایر ادیان دیگررا همراه خود سازد وبتواند به اهداف شخصی خودبرسد.

(آیه۴۱): “و ایمان آورید به قرآن که فرستادم درحالتی که آن قرآن تورات شما راتصدیق کند ونباشد اول کافر به آن قرآن و نفروشید آیات مرا ببهایی اندک واز قهرمن بپرهیزید…”

اینجاست که دین اسلام دروغین میخواهد به بهانه های واحی ادیان دروغین دیگررازیر سیتره خود ببرد جاه طلبی وخودخواهی صاحبان دین بی حدومرزاست و اگرروزی فرارسد که نیرویی برتر از آسمانها وکهکشانها وتمامی موجودات وجود داشته باشد وخود را بخواهد نمایان کند مطمئنا صاحبان توهم طالب به زنجیر کشیدن آن هستند!!!

(آیه۴۲): “وحق را بباطل مشتبه نکنید تاحقیقت را پنهان سازید در صورتیکه به حقانیت آن واقفید…”

حلال وحرام روا وناروا واژه ایست که دین شما درباره آن میگوید ازحقوق زنان کودکان وحتی تجارت برده گرفته تا بستن مالیاتهای گزاف همه وهمه ازنابرابری اجتماعی حکایت دارد البته هرچند تنها آیینی که به دین اسلام شبیه وماننداست همانا که دین یهود است وبیشتر آیات قرآن ازهمان تورات گرفته شده است.

(آیه۴۳): “و نماز بپای دارید و زکوه بدهید وبا خداپرستان حق راپرستش کنید…”

حال نوبت به بردگی واستثمار درونی رسید. این نوع از بندگی خیلی سخت ترودردناکترازبردگی واسارت فیزیکی است، چرا که دراینجا تفکرتو به یغما خواهد رفت و تمامی زندگی خود را بدست موجود ناشناخته ای خواهی داد که ساخته و پرداخته صاحبان دین ومستبدین است بدتراز موضوع عبادت دادن خراج وبستن مالیاتهای سنگین به عناوین مختلف مانند زکوه خمس فطره وغیرو است وکاملا پیروان دین را خلع سلاح ویکباره آنان راساقط ووابسته میکند.

(آیه۴۴): ” چگونه شما که مردم رابه نیکوکاری دستور میدهید خود فراموش میکنید در صورتی که شما کتاب خدای رامیخوانید چرا تعقل واندیشه در آن نمیکنید…”

نویسنده کتاب دراینجا میخواهد حس برتری خود را به دیگرادیان دنیا القاع کند وسایر ادیان رازیر پرسش تعقل واندیشه ببرد. احساس متفاوت بودن وحس بزرگ بینی درکتاب قرآن موج میزند.

(آیه۴۵): “ازخدا به صبرو نماز یاری خواهید که کاری دشوار است مگر بر خداپرستان…”

بردباری ازجمله خصوصیات ومحسنات انسانی است که نیازبه کسب کردن آن دارد وبدون شناخت درونی امکان دستیابی به صبر غیر ممکن است فرا گرفتن مهارتهای زندگی یکی ازراههای بدست آوردن صبرو شکیبای است. درواقع پذیرش وپذیرفتن واقعیتهای موجود پایه واساس و مولد بردباری وصبوریست. یاری خواستن ازنیروی فرازمینی که نه میتوانیم آن را رد ویاحتی تایید کنیم جهت برقرار کردن ارتباط ونماز گونه ای دیگراز فری بواستثمار دینی است که میخواهد قل وزنجیررا محکم بسته وتمامی مشکلات اجتماعی اقتصادی را برای بنده خودحل وفصل کند تا حکومتگران دینی بار مسئولیت مشکلات را برگردن نگیرند. وتمامی آنرا بر قضا وقدرحاکمان بالا دستی خودهمانا که فضایها هستند ارجاع دهند. درآخرآیه هم اشاره به دشوار بودن این رابطه کرده واین خود حکایت ازدروغ وبی محتوا بودن موضوع است.

آگاهی بخشی نوعی خدمت است که مردم ایران به آن واقفند. ما تک تک افراد جامعه درقبال این نوع از اطلاع رسانی مسئولیت داریم وباید فرزندان این مرزوبوم رابه حدی ازآگاهی برسانیم که دیگر حاکمیت دینی خود رخت تسلیم را بر بسته وغزل خدا حافظی را نغمه سردهد.

 ـزنده باد کارگر ـنابودبادحاکمیت دینی ـ زنده باد حزب سوسیالیست انقلابی ایران.

 

منبع: شمار ٢۶ نشریه سوسیالیسم امروز

دوم  دسامبر ٢٠١٧

١١ آذر١٣٩۶

 

نوشتن نظرHOME