سهراب کرماشانی-اسلام وتسلیم نقطه مقابل آزادیند (قرآن را بازبان مادری بخوانیم)

اسلام وتسلیم نقطه مقابل آزادیند

(قرآن را بازبان مادری بخوانیم)

سهراب کرماشانی

سوره بقره(آیه۳۰):  “.. بیادآرآنگاه که پروردگارتو به ملائکه فرمودمن درزمین خلیفه بر گمارم ملائکه گفتند پروردگارامیخواهی کسانی رابگماری که فساد کنند درزمین و خونها بریزند وحال آنکه ما خود تو را تسبیح وتقدیس میکنیم. خداوند فرمود من میدانم چیزی که شما نمیدانید…:

آیه قبلی(۲۹) که پراز دروغ ونیرنگ بود زمین را مسطح خواندوپس از خلقت آن آسمان وهفت آسمان دیگررابنانهادهم اکنون به شیوایی دیگرمیخواهدبه بشرچیزی راتحمیل کندکه درخواب آنرا دیده ونه در بیداری ودرعالم تخیل برای انسان قابل پذیرش است مخاطب نیروی برتر انسان است وبه او میگوید”بیادآورکه پروردگار توبه ملائکه چنین فرمود وفرشتگان دربار خودرادرجریان خلقت آدم وهوا قرارداد”. اگرنیروی فوق هستی خودمیداندچکار کند دیگر چه نیازی به مشورت با ملائکه است.  پس نتیجه میگیریم که تمامی این داستانسراییها جهت حکومت فردبرافراد بوده وهیچگونه نوشته وکتابی ازآسمان به زمین نازل نشده وادیان آسمانی بزرگترین دروغ تاریخند.

(آیه۳۱): “..وخدای عالم همه اسماء رابه آدم تعلیم فرمود آنگاه حقایق آن اسماء رادرنظرفرشتگان پدیدآورد وفرمود خبردهید مرا به اسماء اینان اگرراست میگویید…”

آیه سی ویک میخواهدبشررابه اعماق تخیل خودبرده وتفکراوراتسخیرکندتا مجالی برای احقاق حق خودکه همانا زندگی روبه پیشرفت است رانداشته باشد دراینجا مترجم قرآن کریم مهدی الهی قمشه ای است وهنوزدرک واقعی خدا را نمی فهمد خودا ازخودآگاهی آمده یعنی به خودآمدن، بهتربود که دراینجا نام الله یا (رب) رامینوشت که برازنده همان مردم صدر اسلام بودند…”
(آیه۳۲): “.. فرشتگان عرضه داشتند ایزدا توپاک ومنزهی مانمی دانیم چیزی جزآنچه توخود به ماتعلیم فرمودی تویی داناوحکیم…”

 آیه۳۱و۳۲ به نحوی نیروی برتری فرشتگان را دردفاع ازانسان به مبارزه اندیشه وتوان فیزیکی دعوت میکندکه دراینجا موجودات تخیلی فضایی کم آورده اندوطلب پوزش از نیروی مافوق خودرادارند!. به حق چیزهای ندیده ونشنیده!!

(آیه۳۳): “..خداوند فرمود ای آدم ملائکه رابحقایق این اسماء آگاه ساز پس چون آدم ملائکه را بدان آگاه ساخت خدا به ملائکه فرمودنگفتم به شما من میدانم هرآنچه راکه آشکاروپنهان دارید…”

دراینجا نویسنده کتاب میخواهد که انسان احساس بالندگی داشته باشد تا اینکه خودراحقیروکوچک نداند. ولی چیزی که برایم قابل فهم نیست مشورت نیروی برتروالتماس اوازفرشتگان خوداست وبه اینصورت وانمود میکندکه اینان در یک شرکت سهامی مشغول بکارند ومدیروهیئت مدیره دارد!!

(آیه۳۴): “..وچون گفتیم فرشتگان راکه سجده کنید برآدم همه سجده کردند مگر شیطان که ابا وتکبرکرد وازفرقه کافران گردید…”

این بار نوبت دشمن فرضی است. اهریمنی ساختگی که درخواب هم یک باراورازیارت نکرده ایم واورااز هم کیشان من میخواننداینگونه نتیجه میگیریم که تواناییها وارزشهاازآن الله است وناتواناییها ونقصهاازآن ابلیس نیروی تخیلی وجادویی که اگرمن مرتکب اشتباه یاگناه شدم مقصراصلی رخنه کردن فرشته رانده شده ازسوی نیروی مافوق است. واگر خدمتی باارزش نمودم ازآن ربناست،پس نقش کلیدی انسان نادیده گرفته میشود عجب رحمان وعجب رحیمی!!

(آیه۳۵):  “.. وگفتم که ای آدم توبا جفت خود دربهشت رایگان وبی زحمت جای گزینید وبخورید ازاطعمه بهشت ازهرچه میخواهید ونزدیک نشوید به این درخت(گندم یاسیب)که(اگرنزدیک این درخت شوید)ازجمله ستمکاران خواهیدبود…”

توجیه وبهانه های الله بی حدومرزو تنبیهاتش درهفت آسمان نظیرش را ندیده ایم این همه بخشش درمقابل یک خطای کوچک وناچیز نسل بشررادر روی زمین به بیرحمانه ترین شیوه شکنجه وآزارروح وجسمی میرساند،قصه کم کم داره جالب میشه!!

(آیه۳۶): “..پس شیطان آدم وحوا رابه لغزش افکندوخوردندازآن درخت وبدین عصیان هردوراازآن بیرون کردوگفتیم به آدم وحوا فرود آیید ازبهشت که برخی ازشما برخی را دشمنیدوشما رادرزمین آرامگاه وآسایش خواهدبودتاروز مرگ…”

اگرالله شمااینهمه آگاه توانا عادل ومهربان است چراگذاشت شیطان انسانرا به لغزش وادارد؟ درثانی مگرخوردن سیب یاگندم آنهم از نوع درخت چه تاثیر بدی درآدم وحوا میگذارد؟چرا پس ازآن بشررا ارشادنکردید حال میگوییدزمین آرامگاه وآسایش انسانهاست. زمینی که دراثر بلایای طبیعی فقروگرسنگی سرما وگرما بیماریهای کشنده روزانه هزاران نفر رابه کام مرگ میکشاند، روشنفکران دینی اصولگرایان واعتدالگرایان دینی روزی باید پاسخگوی انحرافات و ادرسهای اشتباه امیز و غلط دینی به مردم واز جمله فرزندان خود شوند.آیا وقت آن نرسیده که بدون وضووبا شهامت وبدون شک وتردید صفحات این کتاب راکنکاش وآنرا مورد نقد وبررسی قراردهیم؟. به امید پیروزی وچیره شدن توانایی برناتوانی و حاکمیت تعقل بر احساسات غیرواقعی. زنده بادکارگر،نابودبادحاکمیت دینی،زنده بادحزب سوسیالیست انقلابی ایران!

 منبع: شماره ٣٠ نشریه سوسیالیسم امروز

http://www.simroz.org

١۶ دی ١٣٩۶

۶ ژانویه ٢٠١٨

 

نوشتن نظرHOME