سهراب کرماشانی-اسلام وتسلیم نقطه مقابل آزادیند (قرآن را با زبان مادرى بخوانیم)

اسلام وتسلیم نقطه مقابل آزادیند

(قرآن را با زبان مادرى بخوانیم)

سهراب کرماشانی

سوره بقره.  (آیه٨۵)”سپس بااین عهدواقراربازشمابه همان خوى زشت اسلاف خودمیباشیدکه خون یکدیگرمیریزیدوگروه ضعیف راازدیارخودبیرون میکنیدودربدکردارى وستم برضعیفان کمک وپشتیبان یکدیگرهستیدوهرگاه اسیرانى بگیریدبراى آزادى آنها فدیه میطلبیددرصورتیکه بحکم محققااخراج آنهاشماراحرام خواهدبودچرابه برخى ازاحکام کتاب ایمان آورده وبه بعضى دیگرکافر میشوید پس جزاى چنین مردم بدکردارچیست بجز ذلت وخوارى درزندگى این جهان وسخت ترین عذاب درروز قیامت وخداغافل از کردارشمانیست “

حاکمان وظالمان دین آنچنان بلایى برسر بشریت آورده اندکه خودآنان اگرزنده بودندشرمنده انسان وانسانیت میشدند. دین اسلام بانقل قول ازآیین یهودکه آنهم سراسرهمه تحریف حقایق است میخواهد لولو خورخوره را برخ مسلمانان بکشاند.عهدواقرارگرفتن ومطیع ساختن آدمهادر جهت بردگى واستعمار افسارگسیخته قداره بدستان وحشى ترس ووحشت را بجان انسانها انداخته وزندگى وطعم شیرین عشق راازاوگرفته است وهیچوقت در کتب ابراهیمى مخصوصا کتاب قرآن اشاره ایى به برابرى ثروت وتقسیم عادلانه سرمایه نشده است ودقیقا برده دارى راامرى عادى دانسته وتاکید شده که شما میتوانیدباپولى که دارى میتوانى چند برده رابخرى وسپس آنراآزاد کنىدواین سخن یعنى اینکه خریدوفروش برده واصل سرمایه وسرمایه دارى راتایید مینماییم.

(آیه٨۶)”اینان همان کسانى هستندکه متاع دوروز دنیاراخریده وملک ابدى آخرت را فروختندپس درآخرت عذاب آنها اندک تخفیفى نیابدوهیچکس باآنها یارى نخواهد کرد”

دراین آیه حقیقت آنست که باید جاى سرمایه وسرمایه داردرحکومت دینى عوض شودواین قدرت دراختیارامپراتورى دین قرارگیردوحتى بعدا فقیران در لیست بدهکاران مالیاتى درحکومت دینى قرارخواهند گرفت:(آیه٨٧)وهرآینه به موسى کتاب تورات را عطا نمودیم واز پى او پیغمبران دیگرفرستادیم وعیسى پسرمریم رابمعجزات وعدله روشن حجت ها دادیم واورابه روح القدوس قوت وتوانایى بخشیدیم آیا هرپیغمبرى که ازطرف خدادستورى برخلاف هواى نفس شما آردازراه حسدگروهى راتکذیب نموده وجمعى رابقتل میرساند: به جرأت میتوان گفت تمامى کتب ادیان آیینهاى قبل وبعد خودراباطل اعلام کرده اندفقط وفقط بخاطر اینکه بتوانند ازاین راه مردم رااسیروبنده خود سازند.

(آیات٨٨و٨٩):گفتند دلهاى مادرپرده غفلت است چنین نیست بلکه خدابرآنها لعن وغضب فرمودزیرا کفر وعنادورزیدندودرمیان آنهااهل ایمان بسیار اندک بودند.وچون کتاب آسمانى ازنزد خدابسوى آنهاآمدکه تصدیق کتاب آنهارامیکردوباآنکه پیش خودبظهوراوامید فتح و نصرت داشتندبرآنکسانى که کافر بودندپس چون آمدآن پیغمبروشناختند بکفراز نعمت وجوداوناسپاسى کردندکه خشم خدابرکافران باد”.

 اولا درتمامى قرآن منجمله کتابهاى تورات وانجیل مرکز تفکرراقلب دانسته اند.کتابى که مدعى علم وآگاهى است چگونه میشودکه زمین رامسطح ودل انسانرامولد فکرواندیشه میداند به آن اعتمادکرد تهدید وارعاب وتحلیل هاى غلط ازهنرهاى کتب دینى است.

(آیه٩٠)”بد معامله ایى باخودکردندکه به نعمت قرآن که ازلطف خدابرآنها نازل شد کافرشدندو ازروى حسدراه ستمگرى پیش گرفتندکه چراخداوند بفضل خویش بعضى ازبندگان خود رامخصوص گرداندوخشمى تازه علاوه برخشم سابق ازجانب خدابراى خود درخواستندومرکافرانراست عذابى خوار وزارکننده”

دیکتاتوران دینى هرگاه به وسیله ایى وابزارى متوسل میشوندکه ارتباط بااو خارج از دسترس انسانهاست نه اینکه قرآن نعمت ندارد بلکه نکبت وگمراهى رابدنبال داردنیروى برترى که عاجز از راهنمایى کردن انسانهاست وتوان واراده اوفقط بدنبال انتقام ازخالق خوداست وجودخارجى ندارد

(آیه٩١)”وچون بقوم یهود گفتندایمان آورید بقرآنیکه خداى فرستاده پاسخ دادندکه ما بتوراتیکه بجهت مانازل شده ایمان آوردیم وبغیر تورات کافر میشونددرصورتیکه قرآن حق است وتصدیق میکندکتاب آنهارابگو اى پیغمبر اگرشمادردعوى ایمان بتورات راستگو بودیدچرامیکشتید پیغمبران گذشته را”

 جاهطلبى درادیان ابراهیمى موج میزند. ولى قرآن سونامى بپاکرده که هیچ دینى تا کنون دردنیاچنین خلاقیتى نداشته. من درعجبم مردم امروزى چراخود قرآن را نمیخوانند وپى به تناقضهاوگنگ بودن آن نمیبرند؟ ترس بى تفاوتى وبى حوصلگى ازجمله عوامل مطالعه کتب دینى است که مردم رابنده وبرده خودقرارداده تا حاکمان دینى بتوانندبه مقاصد شوم خودکه همانااستبدادودیکتاتورى است برسند.

جهل وگمراهى،توهم وتوهش،ترس و وحشت،تخیل گرایى،برده دارى وترویج سرمایه دارى،خشونت،جنگ وخونریزى،تاییدطلبى،قضاوت کردن،خودبزرگ بینى و خودکوچک بینى،تقیه(دروغ)،مصلحت گرایى،قصاص ازجمله سنگسار شلاق واعدام،نهى از پرسش،وووهدیه های است که حاکمان جبار دینى به بشریت کادو داده اند…ادامه دارد

زنده بادکارگر- نابودحاکمیت دینى ودیکتاتورى- زنده باد حزب سوسیالیست انقلابى ایران

منبع: شماره ٣۵ نشریه سوسیالیسم امروز

٢١ بهمن ١٣٩۶

 

نوشتن نظرHOME