سهراب کرماشانى-اسلام وتسلیم نقطه مقابل آزادیند! (قرآن را بازبان مادرى بخوانیم)

اسلام وتسلیم نقطه مقابل آزادیند!

(قرآن را بازبان مادرى بخوانیم)

 

سهراب کرماشانى

سوره بقره:آیه۶٧ “.. ووقتى را که موسى بقوم خودگفت هرآئنه که خداامرمیکند شمارابه اینکه بکشید گاو را قوم اوپاسخ دادند او را که ما را استهزامیکنى موسى گفت پناه میبرم بخداکه سخن بفسوس واستهزاگویم که این کارمردم نادان است..”

موسى به قوم یهودنمیتوانسته راهکارى بدهدکه مردم بتوانندازشرایط بحرانى وخشکسالى که براىشان پیش آمده عبورکنند،ازکاشت نخودو عدس وحبوبات گرفته تاچشمه هایى که بدست عصاى موسى آمدهمه وهمه خشکیدند وهم اکنون آخرین شلىک نهایى جهت برون رفت از قحطى وگرسنگى قربانى کردن گاواست که شاید بعداز مدتى شرایط زیستى به حالت طبیعى بازگرددوموسى بتواند به استمرار حکومت دینى اش ادامه دهد.البته قوم یهودپاسخ جالبى به موسى داده اندوگفته اند خدارااستهزا میکنى یا مارا؟!

 آیه۶٨:”..قوم موسى گفتند ازخدا بخواه که معین فرماید چگونگى وخصوصیات گاورا موسى گفت خدامیفرماید گاوى باشد نه پیرازکارافتاده ونه جوان کارنکرده بلکه میانه این دوحال باشداکنون که تعین شد آنچه مامورید بجا آرید..”

اگرواقعیت امر چنىن است که دراین آیه آمده قوم یهودازخداى ساختگى موسى توانا تروآگاه تر بوده اند چراکه آنان به موسى یادآورى میکنند به نیروى فوق خود بگوکه خصوصیات گاوى که میخواهیم کشتارکنیم چگونه باشد.

آیات۶٩،٧٠،٧١: “..باز قوم بموسى گفتند ازخدابخواه که رنگ آن گاورا نیز معین فرمایدموسى جواب دادخدا میفرمایدگاوزرد زرینى باشد که رنگ آن بینندگان رافرح بخش است بازگفتن دازخدا بخواه چگونگى آن گاو رابراى ما خوب روشن گرداند که آن هنوز برما مشتبه است چون رفع اشتباه ما شودالبته اطاعت کرده وبخواست خداراه هدایت پیش گیریم  موسى گفت خدامیفرمایدآنگاوهم آنقدررام نباشد که زمین شیار کند وآب به کشتزار دهدوهم بى عیب ویکرنگ باشد. قوم گفتنداکنون حقیقت را روشنى ساختى وگاوى بدان او صاف کشتند لیکن نزدیک بود دراین امرباز نافرمانى کنند..”

ازآیه۶٧به بعدجدال برسراینکه گاو راقربانى کنند یانکنند مشخصات گاوچگونه باشد چه رنگى راانتخاب کنند ونه بتواند آب به کشتزارببرد ونه بتواند زمین راشخم بزند تمامى این اراجیف براى به بیراه کشاندن وتوجه اذهان به خرافات وتوهمات است.آیاتى که قدرت و معجزات موسى ونیروى برتربه رخ میکشانداگر به قول خودشان واقعى بنظر میرسید میتوانستند قوم یهود رابه راه راست هدایت کنند پس اینجا معلوم شدکه نه نیروى برترى وجوددارد ونه آنکه موسى معجزه گربوده است. نتیجه اینکه تمامى ادیان ابراهیمى همه وهمه دروغ وفریب بوده است.

 

آیات٧٢،٧٣: “..یادآرید وقتى که نفسى راکشتیدویکدیگررادرآن متهم کرده وخداوند رازیکه پنهان میداشتید آشکار فرمودپس گفتیم پاره اى ازاعضاى آن گاورابربدن کشته زنید که اینگونه خداوند مردگان را زنده خواهد فرمود وبرشما آیات قدرت خویش را نمودارگرداند باشد که درک کنید..”

من درعجبم که چراهنوزکه هنوزه دانشکدهاى پزشکى جهان درمانده وعقب مانده تراز دین هستندآنقدر که پزشکان جهت نجات جان انسان وقت صرف میکنند وهمیشه دراین راه ناموفق بوده اند میتوانندازهمین شیوه براى بهبودى بیماران استفاده کنند،وحتى با پاره اى ازگوشت گاومیتوانند مردگان را زنده کنند.

 آیه٧۴: “..پس بااینهمه سخت دل گشتیدکه دلهاتان چون سنگ یا سخت ترازآن شدچه آنکه پاره ایى ازسنگهاست که نهرهاى آب ازآن بجوشد وبرخى دیگرسنگها بشکافد وآیا طمع داریدکه یهودان به دین شماهم ازآن بیرون آید وپاره ایى دیگر ازترس خدا فرود آیند واى سنگدلان بترسید که خداغافل ازکردار شمانیست..”

دراین آیه اشاره به سنگ میکند که آب توان شکافتن آنرا دارد. اگراینگونه است رحمتت راکه هماناآب است به درونم جارى سازتا آنگونه که خودمیگویى باشم نه آنچه که خود هستم چه بسا که این کاررانمیکنى وبا ترفندهایت وتحریف حقایق به شیوه ایى عمل میکنى که مرامحکوم وخودراحاکم میبینى!!!

آیه٧۵: “..بگروند درصورتیکه گروهى ازآنان که کلام خدا را شنیده وبدلخواه خود تحریف میکنند با آنکه درکلام خدا تعقل کرده و معنى آنراکاملادریافته اند..”

 حتى آنانکه به دین شما گرویده اندتقسیم بندى میکنید اگر درتمامى ادیان ابراهیمى مرکز تفکروتعقل مغز رامیدانستند ونه قلب مطمئنا من خود یکى ازپیروان پروپاقرص ادیان میشدم

 آیه٧۶: “..وهر وقت با اهل ایمان ملاقات کنند گویند ما نیزایمان آورده ایم وچون خلوت کنند با یکدیگرگویند چرادرى که از علوم خدابراى شماگشوده برروى مسلمانان بازکنید تا به کمک همان باشمامحاجه و خصو مت کنند چراراه عقل واندیشه نمیپیمویید..”

نویسنده کتاب ناشرجدایى انسانها وخود ازگروه تفرقه افکنان بوده واگراینگونه نبود ادیان ابراهیمى دردرون تضادهاى خودغلطان ومبهوت نبودند. ادامه دارد

زنده بادکارگر- نابودباد حاکمیت دینى- زنده بادحزب سوسیالیست انقلابى ایران

منبع: شماره ٣١ نشریه سوسیالیسم امروز

http://www.simroz.org

٢٣ دی ١٣٩۶

١٣-١-٢٠١٨

 

نوشتن نظرHOME