سندیکای کارگری هفت تپه_کارگران هفت تپه از ورود ماشین های حامل نیشکر جلوگیری کردند.

گزارش خبری ارسالی به سندیکایی کارگری #هفت_تپه_

کارگران #هفت_تپه_ از ورود ماشین های حامل نیشکر جلوگیری کردند.

بعد از وعده های امیر اسد بیگی مبنی بر پرداخت دستمزد های عقب افتاده و عدم اجرای این وعده ها، کارگران نیشکر هفت تپه امروز دست به اعتراض زدند.
همچنین قرار شد که حقوق شهریور ماه کارگران قراردادی که تحت پوشش پیمانکاری اقبالی هستند پرداخت شود اما تاکنون دستمزد این کارگران که هزار نفر می باشند پرداخت نشده است.

امروز چهارشنبه، کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل اجرا نشدن خواست های وعده داده شده دست به اعتصاب زدند و دروازه شمالی کارخانه را بستند. دروازه های شمالی ورودی نیشکر به کارخانه می باشد.
@syndica_7tape

تلگرام سندیکا کارگری #هفت_تپه_ تنها منبع خبری کارگران هفت تپه می باشد

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

نظرات مسدود است.HOME