سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه-گزارش بازرس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.، گزارش جلسه هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

گزارش بازرس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.

به هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.
موضوع: عملکرد رضارخشان عضوهیئت مدیره سندیکا.

بر اساس جلسه هیئت مدیره سندیکا در تیرماه سال ۱۳۹۱ مصوب گردید رضارخشان از ریاست هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه عزل و تمام فعالیتهای سندیکا بصورت شورایی اداره شود ولی برخلاف این مصوبه رضا رخشان تخلفات متعددی داشته که در این گزارش به سه مورد آن اشاره میشود:

۱- اقدام به انتشار بیانیه به نام سندیکا کارگران نیشکر کارگران نیشکرهفت تپه بدون اینکه این اقدام در مسوولیت و اختیار ایشان بوده باشد و بدون اینکه به تصویب هیات مدیره رسیده باشد.
۲- عدم فعالیت میدانی در ارتباط با منافع کارگران نیشکرهفت تپه

۳- فحاشی وهتک حرمت به اعضای هیئت مدیره سندیکا ودیگر اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.

ابراهیم امیری: بازرس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

کانال تلگرام سندیکای هفت تپه تنها منبع خبری کارگران نیشکر هفت.تپه میباشد

 #هفت_تپه_
مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
گزارش جلسه هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

 موضوع : تصمیم گیری در رابطه با عملکرد رضا رخشان، عضو هیئت مدیره سندیکای هفت تپه

توضیح درباره مصوبه سال۱۳۹۱ :

با استناد به جلسه اعضای هیئت مدیره سندیکای هفت تپه در تیر ماه ۱۳۹۱ ، ضمن عزل رضا رخشان از ریاست هیئت مدیره( هیئت مدیره وقت ) درآن جلسه، مصوب گردید که تمام فعالیت های هیئت مدیره، بصورت شورایی انجام گیرد. بر اساس این سند مصوب شد که تصمیم گیری ها و انتشار دیدگاه ها، بیانیه ها و نقطه نظرات سندیکا، با امضای حداقل پنج نفر از اعضای هیئت مدیره انجام گیرد.
افرادی که درآن جلسه حضور داشتند عبارتند از آقایان : علی نجاتی، محمد حیدری مهر، قربان علیپور، فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی .
اما برخلافِ جلسه و سند تصویب شده ( مورخ تیرماه ۱۳۹۱ )، رضا رخشان در روز های اخیر ، اقدام به انتشار بیانیه هایی بنام سندیکای کارگران هفت تپه کرده است ( تصمیمات مصوب شده سندیکای هفت تپه را نادیده گرفته اند و بر خلاف موازین سندیکا عمل کرده اند. همچنین لازم به ذکر است ایشان ( رضا رخشان ) طی این مدت هیچگونه فعالیت میدانی در جهت منافع کارگران نیشکر هفت تپه انجام نداده اند.

کارگران هفت تپه و دیگر کارگران و فعالین و تشکل های کارگری :

بر این اساس با توجه به عدم رعایت مصوبه ( تیر ماه ۱۳۹۱ ) سندیکای کارگران هفت تپه توسط رضا رخشان، تصمیم زیر در باره ادامه کاری ایشان اتخاذ شد.
بر اساس جلسه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ در خصوص ادامه کاری رضا رخشان، که با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره بازرس و دو عضو ناظر از سندیکای هفت تپه برگزار شد، مصوب گردید که ادامه کاری رضا رخشان (به دلیل عدم رعایت مصوبات سندیکای هفت تپه ) بعنوان عضو هیئت مدیره سندیکا ی هفت تپه، ملغی اعلام میشود . این تصمیم با توافق اکثریت اعضای هئیت مدیره سندیکا ی کارگری هفت تپه در تاریخ ۲۳بهمن ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
لذا از تاریخ بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۶، رضا رخشان هیچگونه مسئولیتی درهیئت مدیره سندیکای هفت تپه را ندارند و انتشار هر گونه مطلب و بیانیه و فعالیت از سوی ایشان بنام عضویت در هیئت مدیره سندیکای کارگری هفت تپه ، فاقد ارزش قانونی و واقعی می باشد .

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

امضا کنندگان :
۱_علی نجاتی (عضو هیئت مدیره)
۲_قربان علیپور (عضو هیئت مدیره)
۳_محمد حیدری مهر(عضو هیئت مدیره)
۴_رحیم بسحاق (عضو هیئت مدیره)
۵_جلیل احمدی (عضو هیئت مدیره)
۶_ابراهیم امیری (بازرس سندیکا)
اعضا ناظر:
۷_کرامت پام (فعال کارگری و عضو سندیکا)
۸_اسماعیل بخشی (فعال کارگری و عضو سندیکا)

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
مورخه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

نوشتن نظرHOME