سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه-نژاد پرستی، سنخیتی با فرهنگ و ادبیات ما کارگران ندارد!

نژاد پرستی، سنخیتی با فرهنگ و ادبیات ما کارگران ندارد!


روزنامه شرق در شماره ۳۰۳۷ مورخ ۲۷/۰۹/۹۶ * در صفحه ۴ گزارشی از نیشکر هفت تپه تحت عنوان ” اعلام قومیت پدر، شرط استحدام ” به چاپ رسانده است.این گزارش گفتگوی خبرنگار روزنامه شرق با مهرداد رستمی رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه ومدیر شرکت طراحی سایت نیشکر هفت تپه است. این افراد ازطراحان “اعلام قومیت پدر ، شرط استخدام ” در شرکت نیشکر هفت تپه می باشند.
این اولین بار است که بطور رسمی مدیران یک شرکت برای استخدام کارگران ، تبعیض ملی ،( درواقع دیدگاه های نژاد پرستانه ) را تبلیغ و ترویج کرده وهمچنین درکمال وقاحت به اشکال مختلف درصدد توجیه آن برآمده اند.
ما سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه، هر نوع تبعیض ملی و دیدگاه های نژاد پرستانه را شدیدا محکوم کرده ونیک می دانیم که هرشخصی با داشتن تنها اندک فهم انسانی، مخالف چنین دیدگاه هایی می باشد. حتی درقانون کارجمهوری اسلامی ایران، این مفاد برای استخدام وجود ندارد وهمچنین تبعیض ملی مغایرمقاوله نامه های سازمان جهانی کار – ILO – می باشد که دولت ایران آنها را امضاه کرده است . براین اساس ما حق قانونی خود می دانیم که شکایت خود را دراین ارتباط تنظیم و برای سازمان جهانی کارارسال داریم .
ما از تمامی تشکل های کارگری و فعالین کارگری می خواهیم به طرح “اعلام قومیت پدر، شرط استخدام “، که تبعیض ملی و نگاه نژاد پرستانه است اعتراض کرده تا افراد ،کوته بین و عقب مانده نتوانند افکار خود را اشاعه دهند. ما باور داریم که تمامی انسان ها فارغ از رنگ ، نژاد ، مذهب ، ملیت و جنسیت ،دارای حقوق برابربوده وهیچ فردی بدلیل داشتن این تفاوت ها، نباید از داشتن کار و زندگی و برخورداری ازامکانات رفاهی و خدماتی در جامعه محروم شود.
زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران برعلیه تمام مناسبات عقب مانده
سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

۲۹آذر ۱۳۹۶

نوشتن نظرHOME