سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه-ازهفت تپه چه خبر؟

ازهفت تپه چه خبر؟
سخنی بامسئولین ومدیریت نیشکرهفت تپه


شرکت نیشکرهفت تپه، زمانی به بخش خصوصی واگذارگردید که دارای بدهی زیادی بود. این بدهی ها درنتیجه مدیریت ناکارآمد دولت وسیاستهای غلط ، رانتی و واردات شکرتوسط آقازاده ها ، نهادها وافراد وابسته به آنها( ژنهای برتر) ایجاد شده بود . این شرکت درکذشته در اقتصاد منطقه ، شهر ها و رو ستا ها در شمال خوزستان تاثیر چشم گیری داشت.
برای دولت و سازمان خصوصی سازی، سرنوشت مردم منطقه که وابسته به کارهای جانبی درارتباط با نیشکر هفت تپه هستند وهمچنین سرنوشت و زندگی کارگران شاغل در شرکت نیشکر هفت تپه، اصلا مهم نمی باشد . با توجه به اینکه که کارگران به خاطر وضعیت اسف بار خود بارها با اعتراضات گسترده نشان دادند که مدیران ناکارآمد توانایی جوابگویی به خواست کارگران را ندارند، اما تاکنون از طرف مسولین هیچ اقدام عملی برای رفع مشکلات کارگران برداشته نشده است .
نمونه ای از شرایط ما ؛
یکی ازکارگران این شرکت می گفت چند روزپیش جهت خرید مرغ به مرغ فروشی محل مراجعه کردم ، مرغ فروش محله ، به خانم چادری که کمی دورتر نشسته بود اشاره کردوبا ناراحتی زیادی گفت ؛ آن خانم همسر یکی ازکارگران نیشکرهفت تپه است که می خواست مرغ بخرد اما به دلیل اینکه چند ماه است که همسرش حقوق نگرفته است توانایی خرید مرغ را ندارد.
آن خانم به من گفت که بناچارحاضراست درقبال دریافت۵۰ هزارتومان (آنهم برای خرید مرغ) تن فروشی کند !! وقتی به آن زن نگاه کردم ظاهری محترم داشت و مشخص بودکه از سراستیصال و ناامیدی ، از سرفقروتنگدستی و برای سیرکردن شکم خود وفرزندانش دست به تن فروشی میزند .! با دیدن و شنیدن این ماجرای تلخ اما واقعی تمام بدنم خیس عرق شده بود. ازشدد ناراحتی دست هایم می لرزید و بدون اینکه مرغ بخرم از محل دور شدم و مسئو لین را نفرین می کردم .
بله ؛ این تنها گوشه کوچکی ازواقعیت های تلخ و سرنوشت شومی است که مسئولین مملکتی برای مردم زحمتکش ، کارگران و مزد بگیران بوجود آورده اند که دل هر انسان با وجدان و باشرفی را شدیدا آزار می دهد ، بجز دل مسئولین مملکتی!
چرا باید شرکتی با این تعداد کارگروعظمت به افرادی واگذارشود که توان اداره مالی ومدیریتی یک کارگاه کوچک را هم ندارند؟ البته کسانی مانند نماینده شهر، امام جمعه، وزارت کار، فرماندارومسئولین امنیتی، همه وهمه دراین مصیبت بزرگ، بدلیل سکوت در مقابل این فاجعه انسانی شریک هستند.
اخیرا، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، طی یک نامه ارسالی به مسئولین ، لیستی ازمشکلات حقوقی و مزایای قانونی خود را اعلام داشته اند اما طبق روال معمول تا کنون برای حل این مشکلات اقدامی صورت نگرفته است تا جایی که تا این لحظه ما حقوق تیر ماه را دریافت نکرده ایم .
با این وجود هر روز تعدادی ازما کارگران تحت عناوین مختلف ، تعلیق از کارمی شویم ویا ممنوع و ورود به کارخانه می شویم و یا مورد تهدید و یا اخراج قرارمی گیریم ، لازم به توضیح است که اینگونه بی حقوقی ها با همکاری کمیته به اصطلاح انضباطی که عامل و چماق کارفرما می باشد صورت می گیرد.
همچنین توسط قائم مقام شرکت ، مدیران اموراداری و مالی شرکت به دلیل همکاری با کارفرما در پایمال کردن حقوق کارگران ، با دریافت پاداش و افزایش حقوق ماهیانه ثابت ، مورد تشویق قرار گرفته اند.
ما کارگران نیشکر هفت تپه در همراهی با سندیکای کارگری هفت تپه ، باورداریم که نظام سرمایه داری ، سرچشمه اصلی کلیه مصائب موجود است. نظام سرمایه داری،عامل استثمار، فقروفلاکت ، تبعیض و نابرابری هاوعدم داشتن نان و آزادی است. اتحاد وهمبستگی وایجاد تشکل های مستقل کارگری و داشتن سازمان سراسری کارگری، رمز پیروزی ما کارگران بر نظام سرمایه داری است .
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه …..۲۹/۷/۱۳۹۶

نظرات مسدود است.HOME