سلام زیجی-داعش و جمهوری اسلامی، هر دو، تروریست و جنایتکار هستند!

داعش و جمهوری اسلامی، هر دو، تروریست و جنایتکار هستند!

(راه پایان دادن به مخاطرات تروریسم در ایران از کانال سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی می گذرد)

سلام زیجی

اقدام امروز یک جمع کانگستر تروریست اسلامی در ایران، که داعش مسئولیت آنرا بر عهده گرفته است، مانند همه موارد مشابه، از آنجا که افراد غیر نظامی را هدف قرار داده است، جای تنفر همه است. همینجا به بستگان کشته شدگان این حمله تسلیت می گویم.واقعیت این است که چنین اقدامهای قبل از اینکه عمو زاده داعش، یعنی خود جمهوری اسلامی را تضعیف کند و به ان آسیبی رسانده باشد مستقیما به زیان جامعه و به نفع جمهوری اسلامی تمام شده و میشود. داعش  و یا هر دولت و جریانی پشت چنین اقدامی قرار گرفته باشند، با این اقدام خود کمک نموده که  جمهوری اسلامی با بهره گیری از این موقعیت پیش از پیش جامعه را نظامی کند، فضای که دقیقا همین لحظه در بیشتر شهرها از جمله درتهران راه بندان و کنترل است، اعمال گردد. جمهوری اسلامی از این عمل تروریستی برای خلق فضای رعب و وحشت بیشتر، فراهم کردن دلیل”موجه” برای گسترش سرکوب و بی جواب گذاشتن دها و صدها مطالبه و اعتراض و مبارزه جاری در جامعه علیه خود استفاده خواهد کرد.  با این کار به رژیمی که خود مادر تروریسم و جنایت است امکان داد شد که دوباره نقاب دروغین “قربانی دست تروریسم” است بر چهر پلید خود بکشاند،  آنرا در بوق و کرنا کند، و از “جامعه جهانی” بخواهد ضروری است این مشکل “مشترک” را با هم حل کنند!

محکوم کردن صرف این نوع اقدام تروریستی بطور یکجانبه  و بدون اگاهی و اشاره به زمینه ها و عوامل اصلی تروریسم ریشه دارتر و افسارگیسخته تر اسلامی-دولتی عریان حاکم بر ایران گویائی  یک پیام روشن علیه تروریسم در چنین منطقه و کشوری نیست که خود به وسیله یک مشت تروریست اسلامی نوع شیعه آن تحت سرکوب اند! علاوه بر نقش مخرب قدرتهای امپریالیستی و دیگر کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی، در خلق و باز تولید نیروهای سناریو سیاهی و تروریست اسلامی و قومی، جمهوری اسلامی خود  یک رکن مهم تروریسم افسار گسیخته در ایران، منطقه و جهان بوده و هست، جمهوری اسلامی حداقل یکی از دو سر اصلی تروریسم وحشیانه اسلامی  علیه آزادی و تمدن انسانی و بشریت در خاورمیانه است.

از اینرو جمهوری اسلامی به اندازه خود داعش در زمینه سازی برای انجام چنین  اقدام تروریستی ای در ایران مجرم و قابل محکوم کردن است. جمهوری اسلامی با مجلس و با خمینی جلاد  و مقبره اش نه تنها ٣٨ سال است دقیقا با همین ظرفیت داعش جامعه ایران را سرکوب و ترور و اعدام  کرده و میکند،  که در بخش مهمی از جنگ و کشتار و به تباهی کشاندن زندگی میلیونها انسان بی دفاع در سوریه ،عراق، یمن و غیره دست دارد. اینها خودشان گفته بودند که “جنگ در خیابانهای تهران را برده ایم بیرون مرزهای ایران”! اکنون چنین اقدم تروریستی از جانب داعش دقیقا ناشی از بازگشت ترکش سیاست و اعمال تروریستی خود جمهوری اسلامی در “بیرون مرزهای ایران” است که متاسفانه جامعه دارد هزینه آنرا می پردازد. جنایت عظیم خود جمهوری اسلامی در بیرون مرزها است که به داخل کشور بر می گردد و فضا را برای جامعه سنگین تر کرده است. گفته های مجدد امروز خامنه ای جلاد گویایی این حقیقت است که اگر در کشورهای دیگر”دخالت” نمی کردند چنین اتفاقاتی در ایران مدتها بود می افتاد. تازه چنین اقدامی را “ترقه بازی” توصیف کرده اما واقف است که این ترقه بازی چه “نعمتی” برای او و نظام تروریست پرورش به همراه داشته است. در نتیجه معرفی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بازیگران اصلی تروریسیم و بزرگترین تروریستهای جهان و بی رحم ترین جریان اسلام سیاسی تروریست نباید در سایه اقدام تروریستی امثال داعش در حوالی مجلس و مقبره خمینی تروریست از نظر  طبقه کارگر وجامعه ایران دور نگاهداشته شود!

بارها تاکید کرده ایم که جمهوری اسلامی خود یک پای مهم مخاطرات سناریو سیاه و کشاندن جنگ ویرانگر تروریستی به داخل کشور است، برای خلاصی از این خطر واقعی هیچ راهی جز سرنگونی فوری خود این رژیم تروریست  پرور و آدمکش به دست طبقه کار و با قدرت میلیس توده ای و ارتش سرخ آزادی، با به میدان آمدن صف جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی، با پرچم  آزادیخواهی و به هدف دستیابی به یک جامعه آزاد و برابر و سوسیالیستی نیست!

تردیدی نیست که این اقدام داعش را باید محکوم کرد اما نباید به دام سیاستهای عوامفریبانه خود رژیم هم افتاد! . جمهوری اسلامی را به عنوان یک مقصر اصلی  وشریک جرم  در وقوع  چنین پدیده های تروریستی باید همواره محکوم  وافشا نمود.

کارگران و مردم آزادیخوا در ایران را فرا میخوانیم که  برای مقابله با چنین مخاطراتی نه به رژیم!،که به صف مستقل خود و با ایجاد نهادها و تشکلهای مدنی و مسلح توده ای خود متکی بوده و علیه تروریستها آمادگی خود را بالا ببرند. به جمهوری اسلامی  نباید اجازه داد به این بهانه بیش از پیش علیه جامعه به فضا سازی و سرکوب متوصل گردد.

آماده شدن برای سرنگونی فوری جمهوری اسلامی مهمترین اقدام برای مقابله با خطرات تروریسم و گسترش مخاطرات سناریو سیاه در ایران است!

مرگ بر داعش!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

١٧ خرداد ٩۶

هفتم جون ٢٠١٧

 

 

نظرات مسدود است.HOME