سایت مبارزان کمونیست – انتشار مجداد چند مقاله از منصور حکمت در رد ادعاهای ابراهیم علیزاده در رابطه با جدائی کمونیسم کارگری از حزب کمونیست ایران

اخیراً در یکی از کانالهای تلویزیونی بزبان کردی ابراهیم علیزاده دبیر اول حزب کمونیست ایران در رابطه با جدائیها در حزب کمونیست ایران در سال۹۱ دلائلی را بیان نموده که مطلقاً با واقعیت دلائل جدائی کمونیسم کارگری از حزب کمونیست ایران مربوط نیست مواضع و نگرش آن‌ها در رابطه باکمونیسم کارگری آنچه بعنوان دلائل جدائی بحث شده بدور از واقعیت است. در این رابطه مناسب دانستیم که مقالات  زیر را که بیان .

روشن از دلائل جدائی را بیان می‌کند را مجداد منتشر نمائیم .

منصور حکمت – توضیح به پلنوم بیستم پیرامون تصمیم به کناره گیرى از حزب

منصور حکمت – مصاف هاى کمونیسم امروز درباره جدایى از حزب کمونیست ایران

   منصور حکمت – در حاشیه اظهارات رفیق مهتدى  در مورد جدائی ما از  حزب

 سایت مبارزان کمونیست

۱۹ مارس

۲۰۱۵

نظرات مسدود است.HOME