روایتهای تاریخی

عبدالله کهنه پوشی صالح سرداری عبدالله دارابی-متهم و نه قاضی تاریخ

اسدنودینیان-شخصی استثناء و “تاریخ نویس” استثناء

 

(تاریخ شفاهی چپ در کردستان – گفتگو با مجید حسینی (بخش اول  …بخش  دوم

 دیدار – ۲۳ تیر ۱۳۵۸ و رویداههای پیرامونی آن، مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسین … بخش اولبخش دوم .بخش سوم

 ۱۳۵۷اسد نودینیان / برگی از تاریخ!جامعه معلمان مریوان در سال

اسد نودینیان – خاطره یک اعتراض کارگری در مریوان

اسد نودینیان -نگاهی به وقایع شهر پاوه و استان کردستان در تابستان ۱۳۵۸ به بهانه فیلم “چ” اثر ابراهیم حاتمی کیا

عبدالله کهنه پوشی( عبه شیخ عزیز)برگی ازتاریخ خاطراتی ازقیام ۵٧ نیروهای دخیل و فعال در قیام ۵٧ درمریوان

عبدااله کهنه پوشی )عبه شیخ عزیز(- برگی از تاریخ ـ۵ یاد و خاطراتی از رفیق عزیز و جانباخته دکتر جعفر شفیعی

عزت دارابی-تاریخ شفاهی چپ در کردستان یا “نوستالژی و بیوگرافی” شخصی ؟

عزت دارابی – برگی از تاریخ:اتحاد دهقانان مریوان و ضرورت تشکیل آن چه بود؟

نوشتن نظرHOME