رادیو پیام -زلزله و ضرورت مدیریت بحران – گفتگو با شهرام میری کلانیکی کارشناس ارشد زلزله شناسی ومتخصص لرزه نگاری در مورد زمین لرزه یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه.

رادیو پیام -زلزله و ضرورت مدیریت بحران – گفتگو با شهرام میری کلانیکی کارشناس ارشد زلزله شناسی ومتخصص لرزه نگاری در مورد زمین لرزه یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه.

نوشتن نظرHOME