دیدار – گفتگوی مجید حسینی و اسد نودینیان در رابطه با اعتراضات اخیر مردم شهرههای کردستان در رابطه با جنایت قتل دو کولبر در بانه

دیدار – گفتگوی مجید حسینی و اسد نودینیان در رابطه با اعتراضات اخیر مردم شهرههای کردستان در رابطه با جنایت قتل دو کولبر در بانه

نوشتن نظرHOME