دیدار – پیام محبوبه محمدزاده (نادیه) به مردم کردستان و بخصوص مرد سقز

دیدار – پیام محبوبه محمدزاده (نادیه) به مردم کردستان و بخصوص مرد سقز

نوشتن نظرHOME