حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران تراورس در مقابل مجلس تجمع کردند

کارگران تراورس در مقابل مجلس تجمع کردند

صدها نفر از کارگران تراورس از استان لرستان روزهای ٩ و ١٠ آبان در مقابل مجلس اسلامی و دفتر مرکزی شرکت راه آهن در تهران دست به تجمع زدند و در روز دوم اعتراض کارگران تراورس تهران نیز به آنها ملحق شدند. این تجمع به نمایندگی از طرف ٧٠٠٠ کارگر تراورس، که یکی از شرکت‌های اقماری راه آهن در امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن کشور است، صورت گرفت. اعتراض کارگران به نپرداختن سه ماه دستمزد و مشکلات بیمه، قراردادهای کوتاه مدت یکماهه و ناامنی شغلی است. کارگران پس از وعده های مسئولان راه آهن و دو نفر از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به خواست های کارگران در روزهای آینده به تجمع خود موقتا پایان دادند.

مبارزه کارگران تراورس میتواند شروع یک مبارزه سراسری و مهم باشد. باید تلاش کرد هزاران کارگر تراورس در نقاط مختلف کشور همزمان و متحد به میدان بیایند. تجربه کارگران در نقاط مختلف کشور نشان داده است که وعده های مسئولین عملی نمیشود و حتی اگر بخشی از حقوق معوقه کارگران پرداخت شود، کارگران ماه بعد با همین مشکل مواجه خواهند بود. تبدیل قراردادهای کوتاه مدت به قرارداد دائم نیز به نیروی بیشتری نیاز دارد. کارگران تراورس در سراسر کشور باید خود را برای یک مبارزه قدرتمندتر آماده کنند. باید مبارزه را سراسری کرد و خانواده های کارگران تراورس را تشویق کرد در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. این لازمه موفقیت کارگران است.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از مبارزه و خواست های عادلانه کارگران تراورس حمایت میکند و آنها را به مبارزه سراسری و متحد همراه با خانواده هایشان فرامیخواند. حزب کلیه کارگران و از جمله کلیه کارگران راه آهن را به همبستگی با کارگران تراورس فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١١ آبان ١٣٩٧، ٢ نوامبر ٢٠١٧

نظرات مسدود است.HOME