حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران، معلمان، دانشجویان، کارمندان اعتصابات را شروع کنید و ماشین سرکوب را فلج کنید

کارگران، معلمان، دانشجویان، کارمندان اعتصابات را شروع کنید و ماشین سرکوب را فلج کنید

اعتصابات و تجمعات قدرتمند و مستمر شما که در شکل گیری تظاهرات های روزهای گذشته نقش مهمی ایفا کرده است، اکنون میتواند نقش تعیین کننده ای در فضای سیاسی امروز ایفا کند. تظاهرات توده ای و وسیعی که در سراسر کشور شروع شده است، وضعیت جمهوری اسلامی را بسرعت بحرانی تر کرده و هر روز ابعاد بن بست و بحران حکومت را تشدید میکند. در پرتو این خیزش وسیع که در سراسر کشور جریان دارد، توازن قوا هرچه بیشتر به زیان حکومت و به نفع مردم تغییر کرده است. در چنین شرایطی اعتصابات شما خون تازه ای به تظاهرات ها میدهد، مانع سرکوب و کشتار مردم میشود و بحران حکومت را وارد فاز نهایی میکند.

تجربه سال ۵۷ مقابل همه ما قرار دارد. زمانی که حکومت شاه در برابر تظاهرات ها دست به حکومت نظامی در تهران و ده شهر دیگر زد، کارگران با اعتصاباتشان به میدان آمدند و ناتوانی حکومت را ده چندان کردند. حکومت توان سرکوب تظاهرات ها از یک طرف و خاتمه دادن به اعتصابات را نداشت و در چنین شرایطی بار دیگر و بسرعت تظاهرات ها جان تازه ای گرفت و نهایتا با اعتصاب سراسری کارگران حکومت شاه در هم شکست.

همه جا دست به اعتصاب بزنید و نقش تاریخی خود را ایفا کنید. اعتصابات شما همگام با تظاهرات هایی که هرروز تندتر و گسترده تر میشود، ماشین سرکوب حکومت را فلج میکند. نباید به حکومت فرصت داد تا خودش را جمع و جور کند و با سرکوب اعتراضات بتواند مردم را در خیابان عقب براند. دست به اعتصاب بزنید و تجمعات خود را برگزار کنید. شما این قدرت را دارید که کمر حکومت اسلامی سرمایه داران را که ۳۹ سال فقر و محرومیت و بیحقوقی را به شما تحمیل کرده است بشکنید.

سرنگون باد حکومت ضد زن، ضد کارگر، ضد آزادی و ضد بشر اسلامی

زنده باد جامعه ای انسانی، مرفه و آزاد و برابر

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ دیماه ۱۳۹۶، ۱ ژانویه ۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME