حزب کمونیست کارگری ایران-سوزندان کارت عضویت در بسیج و نیروی انتظامی

سوزندان کارت عضویت در بسیج و نیروی انتظامی

با شروع مبارزات اخیر مردم علیه جمهوری اسلامی، حرکتی در صفوف نیروهای سرکوب حکومت از جمله بسیجیان و نیروهای انتظامی برای پیوستن به صف جنبش مردم به راه افتاده است. در روزهای اخیر دهها نفر از آنها کارت های خود را جلوی دوربین آتش زده و با شعار مرگ بر خامنه ای اعلام کرده اند که دیگر حاضر به ادامه ننگ خدمت به حکومت اسلامی نیستند و دیگران را نیز به ترک صفوف حکومت فرا میخوانند. این حرکت بازتاب گسترده ای در رسانه های اجتماعی و مشخصا کانالهای تلگرام پیدا کرده و فراخوانهایی خطاب به بسیجیان و افراد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توسط نیروهای مردمی داده شده است که خود را از ننگ همکاری بیشتر با حکومت منفور اسلامی خلاص کنند و به صف مردم بپیوندند.

جمهوری اسلامی یک حکومت تماما منفور است و بقا و موجودیت کثیف آن تماما به نیروهای مسلح مزدور گره خورده است. این حکومت مطلقا هیچ پایگاهی در میان مردم ندارد و بدون نیروهای مسلح مزدور یک روز هم دوام نخواهد داشت. گسترش اعتراضات مردمی هربار شکافهای تازه ای در میان حاکمین ایجاد میکند. بسیاری از بسیجیان و نیروهای انتظامی افرادی هستند که از فرط بیکاری و فقر به خدمت این حکومت کشانده شده اند. آنها خود در پادگانها شاهد بیشترین فشار و تبعیض و کنترل قرار دارند، دزدیها و اختلاس های فرماندهان و فساد اخلاقی آنها را میبینند و از موقعیت خود منزجرند و قلبا حاضر به خدمت به مقامات فاسد و میلیاردر حکومت و سرکوب خواهران و برادران زحمتکش خود نیستند. و اکنون که فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی در سرتاسر جامعه طنین انداخته و بودن در هرکدام از ارگانهای سرکوب حکومت علنا جز دشمنی مستقیم با مردم ایران معنایی ندارد، دیگر ادامه خدمت به جمهوری اسلامی برای آنها مشکل تر شده و باید میان بودن در کنار مردم و خدمت به حکومت منفور اسلامی و اقلیت منفور و میلیاردر حاکم یکی را انتخاب کنند.

جمهوری اسلامی با انقلاب سراسری مردم به زیر کشیده خواهد شد و سران و دست و اندرکارانش در دادگاههای مردمی به محاکمه کشیده خواهند شد. بدنه نیروهای سرکوب و مسلح حکومت باید هرچه زودتر خود را از خدمت و مزدوری به این حکومت خلاص کنند و به جنبش سوزاندن کارتهای عضویت خود روی بیاورند. راه انسانی تری مقابل آنها قرار ندارد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۵ دیماه ۱۳۹۶، ۵ ژانویه ۲۰۱۸

نوشتن نظرHOME