حزب کمونیست کارگری ایران-دستگیرشدن شدگان اعتراضات اخیر و همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!

دستگیرشدن شدگان اعتراضات اخیر و همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!

عصر روز پنجشنبه ١۴ دی خانوداده های دستگیرشدگان حوادث اخیر در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان درباره وضعیت بازداشت شدگان شدند. بر اساس اطلاعاتی که مقامات رژیم اعلام کرده اند بیش از یک هزار نفر در شهرهای مختلف در سراسر کشور دستگیر شده اند و بیست و دو نفر کشته شده اند. رژیم از وحشت گسترش اعتراضات در تهران مبادرت به دستگیری ده ها نفر از فعالین دانشجویی در تهران کرده است. ٣٠ تشکل دانشجویی در نامه ای به مقامات خواهان آزادی دانشجویان شدند.

جمهوری اسلامی به عبث می کوشد با اعمال خشونت و دستگیری معترضین مانع گسترش اعتراضات حق طلبانه مردم گردد. بحران و بن بست جمهوری اسلامی عمیق تر از آن است که با سرکوب و دستگیری بتواند جامعه را مرعوب کند و مردم را به خانه بفرستد. طوفان انقلابی که تازه آغاز شده است ادامه خواهد یافت و بحران حکومت را عمق و گسترش بیشتری خواهد داد.

حزب کمونیست کارگری جنایات جمهوری اسلامی در مقابله با مردم بپا خاسته که برای آزادی و رفاه به خیابانها آمده اند را محکوم می کند و عمیقا با خانواده و بستگان جانباختگان اخیر همدری می کند. حزب همه مردم را فرامیخواند که همراه با خانواده های زندانیان در مقابل زندان های جمهوری اسلامی دست به تجمع و تحصن بزنند و حکومت را هرچه بیشتر برای آزادی زندانیان تحت فشار قرار دهند.

بازداشت شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط باید آزاد گردند!

حزب کمونیست کارگری ایران

١۴ دی ٩۶، ۴ ژانویه ٢٠١٨

Klicka här för att svara eller vidarebefordra

نوشتن نظرHOME