حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست-در هفتمین سالگرد خیزش انقلابی جنبش اعتراضی در تونس بمیدان می آید!

در هفتمین سالگرد خیزش انقلابی جنبش اعتراضی در تونس بمیدان می آید!

از یکشنبه ٧ ژانویه اعتراضات توده ای علیه گرانی، فقر و اختناق در تونس آغاز گشته است. دولت از اول ژانویه یک سیاست اقتصادی “ریاضت کشی” را به اجرا درآورده و مالیات مستقیم و غیر مستقیم را بمیزان قابل توجهی افزایش داده است؛ این سیاست منجر به افزایش قیمت ها شده است. دولت همچنین قصد دارد که تعداد کارکنان در بخش دولتی را کاهش دهد. در نتیجۀ این قانون فقر بمیزان قابل توجهی تشدید شده است. در شرایطی که بیکاری، بویژه، در میان جوانان بسیار وسیع است، اجرای این سیاست زندگی خانواده های تهیدست و زحمتکش را با مشقات بسیار بیشتری مواجه خواهد کرد. این قانون کبریتی به آتش زیر خاکستر نارضایتی عمیق مردمی بود که هفت سال پیش به خیابان ها آمدند و در نتیجه مبارزات خود دولتی را که بمدت ٢٢ سال یک نظم آهنین را بر تونس حاکم کرده بود سرنگون کردند.

در ١٧ دسامبر ٢٠١٠ محمد بوعزیزی، جوان بیکاری که برای امرار معاش به دستفروشی رو آورده بود، در نتیجۀ حمله پلیس به بساطش، خود را به آتش کشید. مرگ این جوان جامعۀ تونس را منفجر کرد و موجب شکل گیری یک خیزش انقلابی گردید که به فرار رئیس جمهور، بن علی، از تونس منجر شد. مبارزات مردم بمدت سه سال برای دستیابی به یک جامعه آزادتر، برابرتر و عادلانه تر ادامه یافت. طی این دوره جریان اسلامی النهضه کوشید قدرت را بدست گیرد و قوانین اسلامی را بر کشور حاکم کند که با مبارزه متحد مردم و بویژه جنبش آزادی زن روبرو شد و وادار به عقب نشینی گردید. اما پس از سه سال همان دولت سابق با تغییر چند مهره حکومت را بدست گرفت.

و اکنون مردم بار دیگر یک جنبش اعتراضی وسیع را در هفتمین سالگرد خیزش انقلابی آغاز کرده اند. رسانه ها می کوشند که مطالبات مردم را به گرانی محدود کنند؛ اما مصاحبه های مختلف با جوانان در خیابانها سخن از خواستهای وسیعتری دارد. مکررا اعلام می شود که هیچیک از خواستهای “انقلاب” شان متحقق نشده است؛ فقر گسترده و سرکوب و اختناق خشن کاملا در جامعه حاکم است. تاکنون به گفته دولت حدود ٨٠٠ نفر از جمله رهبران محلی سازمانها دستگیر شده و چند نفر در تظاهرات بقتل رسیده اند. اعتراضات خیابانی کماکان ادامه دارد. هم سرنوشتی مردم در ایران و تونس و تلاش شان برای مقابله با دولتهای ارتجاعی و گرفتن سرنوشت بدست خود بشکل تقریبا همزمان موجب هراس دولتهای غربی و منطقه شده است. رسانه های بین المللی در تحلیل هایشان این هراس را ابراز می کنند. هراس از اشاعه جنبش انقلابی ایران و تونس به منطقه.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست قاطعانه از مبارزات برحق کارگران و مردم زحمتکش برای آزادی، برابری و رفاه و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت حمایت می کند.

زنده باد آزادی، برابری، رفاه!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

١٣ ژانویه ٢٠١٨

نوشتن نظرHOME