حزب کمونیست کارگری ایران-بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم!زنده باد تجمع کنندگان مقابل اوین

بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم!

زنده باد تجمع کنندگان مقابل اوین

از ساعت ٣ بعد از ظهر روز ١٩ دی جمعیت قبل توجهی از مردم در مقابل زندان اوین تجمع کردند و همراه با خانواده های بازداشت شدگان خواستار آزادی فوری دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی شدند. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دانشجوی بیگناه آزاد باید گردد و شعار کوبنده بترسید بترسید ما همه با هم هستیم که در مقابل حکومتیان و سرکوبگرانشان فریاد زده میشد، صحنه هایی به یادگار ماندنی از مبارزات انقلابی مردم ایران را به نمایش گذاشت. مامورین انتظامی تلاش کردند با حمله به تجمع کنندگان و دستگیری تعدادی از آنان این تجمع را متفرق کنند. اما تلاش آنها در مقابل اتحاد زنان و مردان شجاعی که در مقابل آنها سینه سپرده و شعار میدادند ناکام ماند. یک صحنه پرشور این تجمع، آزادی چند نفر از دانشجویان و زندانیان عقیدتی بود که با کف زدن جمعیت روبرو شد.

تجمع کنندگان اعلام کرده اند که کلیه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا بی قید و شرط، بدون وثیقه و بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد شوند و نیروهای انتظامی و لباس شخصی از دانشگاه و کوی دانشگاه خارج شوند و به فضای تهدید و دستگیری پایان داده شود. اعتراض علیه دستگیری ها و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران و خارج کشور وسعت بیشتری گرفته و این خواست و این شکل از اعتراض این ظرفیت را دارد که به مبارزه ای وسیع و گسترده در سراسر کشور تبدیل شود.  خانواده های دستگیرشدگان اعلام کرده اند تا آزادی عزیزان خود به تجمع ادامه خواهند داد. امروز نیز قرار است از ساعت سه بعدازظهر مردم به خانواده ها ملحق شوند.

حزب کمونیست کارگری به خانواده های دستگیرشدگان، به دانشجویان و مردمی که در تجمعات مقابل اوین شرکت میکنند درود میفرستد و کلیه مردم را، کارگران و دانشجویان، تشکل های کارگری، نویسندگان و هنرمندان پیشرو و معترض را، معلمان و بازنشتسگان و تشکل های مختلف را فرامیخواند که با حضور در این تجمع و یا با ارسال پیام و هر شکل دیگری که میتوانند این مبارزه را تقویت کنند. امروز خواست آزادی زندانیان سیاسی، به خواست فوری و محوری مردم تبدیل شده و باید با تمام قوا به آن پیوست.

امروز ساعت ٣ بعدازظهر مقابل اوین

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٠ دیماه ١٣٩۶، ١٠ ژانویه ٢٠١٨

نظرات مسدود است.HOME