حزب کمونیست کارگری ایران-بازنشستگان فولاد خوزستان هم به میدان میایند! ۸ صبح سوم دیماه، مقابل شرکت فولاد

بازنشستگان فولاد خوزستان هم به میدان میایند!

۸ صبح سوم دیماه، مقابل شرکت فولاد

در ادامه تجمعات کارگران بازنشسته فولاد و خانواده های آنها در شهرهای اصفهان و کرمان و تهران، بازنشستگان فولاد خوزستان اعلام کرده اند که روز یکشنبه سوم دیماه تجمع بزرگی همراه با خانواده هایشان در مقابل شرکت فولاد در اهواز سازمان میدهند. تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته و خانواده های آنها که در شهرهای مختلف در حال گسترش است، یکی از قدرتمندترین اعتراضات سراسری کارگری به شمار میرود.

مطالبات فوری بازنشستگان حقوق بدون تاخیر، همسان سازی حقوق ها، درمان رایگان و افزایش حقوق بالای ۴ میلیون تومان است. بازنشستگان فولاد خوزستان در فراخوانشان به تجمع بزرگ در روز سوم دیماه در مقابل شرکت فولاد در اهواز، بر پرداخت مطالبات معوقه خود از سال ۹۱ و حقوق سر وقت و همسان سازی حقوق ها و حفظ کرامت بازنشستگان تاکید کرده اند. نکته مهم در این فراخوان همچنین تاکید بازنشستگان بر حضور خانواده های خود میباشد که در اصفهان و کرمان و تهران هم شاهد آن بودیم. در این تجمعات بازنشستگان با شعارهایی چون حقوق بازنشسته زیر عبا است امروز و یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه و صدا و سیما ننگت باد، با جسارت و مستقیما خشم و نفرت خود را علیه حکومت و رسانه های حکومتی و آیت الله های دزد اعلام کردند و در بنرهای خود بر حقوق بالای چهارمیلیون تومان و درمان کارآمد و پایدار یعنی درمان رایگان تاکید کردند.

حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود را از مبارزات و خواست های بحق ۸۵ هزار بازنشسته فولاد و خانواده های آنها اعلام میکند و کلیه کارگران و مردم زحمتکش، دانشجویان و همه انسانهای آزادیخواه را فرامیخواند که بهر شکل که میتوانند این مبارزات و خواست افزایش حقوق بازنشستگان بالای چهارمیلیون، پرداخت فوری کلیه معوقات بازنشستگان و درمان رایگان برای همه مردم را تقویت کنند و صدای بازنشستگان را رساتر سازند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME