حزب کمونیست کارگری ایران- آتنا دائمی و اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شوند

آتنا دائمی و اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شوند

اسماعیل عبدی و اتنا دائمی دو زندانی سیاسی که در اعتصاب غذای طولانی بسر میبرند جانشان در خطر است. آتنا ۵۰ روز و اسماعیل عبدی ۳۱ روز است در اعتصاب غذا هستند. آتنا به هفت سال و اسماعیل عبدی به شش سال زندان محکوم شده است. جرمشان این است که یکی از حقوق کودکان و زنان دفاع کرده و دیگری از حقوق معلمان و کارگران. جمهوری اسلامی آنها را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. اسماعیل عبدی خواهان اینست که دفاع از حقوق معلمان اتهام امنیتی تلقی نشود و آتنا به سیستم قضایی اعتراض دارد و خواهان اینست که فشار به خانواده اش پایان داده شود. بی توجهی حکومت و سیستم قضایی حکومت به خواستهای بحق آنها، آنها را به اعتصاب غذا کشانده است. اما حکومت بیرحم اسلامی حتی به اعتصاب غذای آنها و خطری که جان آنها را تهدید میکند نیز توجهی ندارد. نیروی ما قادر است این عزیزان را از چنگ حکومت نجات دهد.

جنبش گسترده ای در ایران و در سطح بین‌المللی برای آزادی اسماعیل عبدی و آتنا دائمی به جریان افتاده است. هرمعلمی، هر کارگری، هر انسان شریفی می‌تواند به این جنبش بپیوندد و در حد توان برای آزادی آنها تلاش کند. احدالناسی در این مملکت تردیدی ندارد که دستگیری آتنا و عبدی بخشی از تلاش حکومت برای جلوگیری از بلندتر شدن صدای آزادیخواهی و عدالت طلبی مردم است. بخشی از تلاش برای عقب راندن زنان و آزادیخواهانی است که هیچ نیرویی قادر به تسلیم کردن آنها نیست، بخشی از تلاش برای عقب راندن معلمان و کارگران است که روز به روز اعتراضا خود را گسترش میدهند و حکومت دیگر مطلقا قادر به جلوگیری از آن نیست. در سالهای گذشته برای صدها فعال کارگری پرونده امنیتی درست کرده و آنها را به دادگاه و زندان کشانده اند باید این حربه را از حکومت گرفت. این بخشی از تلاش برای کسب حق اعتصاب و اعتراض و تلاش برای متشکل کردن کارگران و مردم است. مبارزه برای لغو اتهام امنیتی علیه عبدی و آتنا یعنی مبارزه برای آزادی اعتراض و اعتصاب، آزادی متشکل شدن و متشکل کردن. کارگران باید در راس این مبارزه قرار گیرند تا جلو هرنوع پرونده سازی علیه همکاران خود و علیه هر انسان آزادیخواهی را بگیرند.

باید مبارزه برای آزادی فوری اسماعیل عبدی و آتنا دائمی را وسیعتر کرد تا این عزیزان به اعتصاب غذای خود پایان دهند. باید فعالیت برای آزادی عبدی و آتنا را در ایران و در سطح بین المللی گسترش دهیم و حکومت را وادار به آزادی آنها کنیم. وقت آن است که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو اتهامات امنیتی را در همه جا به جریان اندازیم. وقت آن است که شبکه های مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را سازمان دهیم و هر کارگر و معلم معترضی، هر دانشجو و زن و جوان آزادیخواهی در این شبکه ها حضور داشته باشد و یا خود مبتکر ایجاد جمع و شبکه ای برای آزادی زندانیان سیاسی شود. باید فعال تر از هرزمان به حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی برخاست و دوش به دوش آنها این مبارزه را به یک مبارزه وسیع توده ای تبدیل کرد. باید کاری کنیم که هر دستگیری و هر پرونده سازی ای، هزینه سنگینی برای حکومت ایجاد کند و هر زندانی سیاسی بداند که نیروی وسیعی را همراه خود دارد.

حزب کمونیست کارگری مردم آزادیخواه و شریف را فرامیخواند که به مبارزه برای آزادی اسماعیل عبدی و آتنا دائمی بپیوندند و خواست آزادی زندانیان سیاسی را همه جا فریاد بزنند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۹ خرداد ۱۳۹۶، ۳۰ مه ۲۰۱۷

نظرات مسدود است.HOME