حزب کمونیست کارگرى ایران-حجاب اسلامی باید برچیده شود‌

حزب کمونیست کارگرى ایران

حجاب اسلامی باید برچیده شود‌

فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید “ماموران پلیس تهران دیگر کسانی که شئونات اسلامی را رعایت نمیکنند به بازداشتگاه نمی برند و پرونده تشکیل نمی دهند بلکه آنها را به کلاسهای آموزشی می فرستند. او گفته است که رویکرد پلیس در اجرای طرح گشت ارشاد، سلبی و قهرآمیز نخواهد بود و اساس کار این نیرو در برخورد با ناهنجاری، ایجابی است”. ۳۹ سال زدند و کشتند و اسیدپاشیدند و سنگسار کردند و خشونت بارترین و قهرآمیزترین جنایات را علیه زنان و مردم سازمان دادند، اما امروز مجبورند اعتراف کنند که این سیاست ها کارساز نبوده و شکست خورده است.

فرمانده نیروی انتظامی وقتی میگوید دیگر زنان را به خاطر حجاب به زندان نمیفرستیم دارد در مقابل جامعه اعتراف میکند که چند دهه جنایت و زندان و بگیر و ببند و تعرض به زندگی زنان کارساز نبوده و شکست خورده است. اینها لشکر اوباش خود را، اسیدپاشان و قمه کشان لمپن شان را از همان فردای قیام ۵۷ به خیابان فرستادند اما جنبش ضد اسلامی و جنبش رهایی زن از همان ابتدا در مقابلشان ایستاد و جنایتکاران حاکم را متوجه کرد که زورشان به زنان و مردم آزاده نمیرسد. حالا میخواهند زنان را تحت آموزش همان اوباش اسیدپاش و قمه کش ضد زن قرار دهند. اما همان زنان شجاع و جنبش آزادیخواهانه ای که حکومت اسلامی را به این حال و روز انداخته است، کلاس های آموزشی شان را نیز در نطفه خفه خواهد کرد.

جمهوری اسلامی اما به سادگی دست از برخورد قهرآمیز با زنان و بی حجابی برنمیدارد. همزمان با فرمانده نیروی انتظامی، عباس جعفری، دادستان جمهوری اسلامی، دارد شاخ و شانه میکشد و به این نظر برخی حکومتیان که “مشکل جامعه چند تار مو نیست” حمله کرده و میگوید مساله حجاب فراتر از پوشش است و شامل حوزه هایی مثل سینما و مطبوعات و ادارات و نحوه رفتار در جامعه میگردد. در واقع مبارزات قدرتمند و گسترده زنان و مردم آزادیخواه شکاف عمیقی در صفوف حکومت ایجاد کرده و آنها را در مقابل جنبش قدرتمند مردم علیه زن ستیزی به زانو درآورده است. این مبارزه امروز در مقابل حکومتی که از هر طرف آماج اعتراض مردم قرار گرفته و در گل گیر کرده است، با قدرت و وسعت بیشتری به جلو میرود و سنگر به سنگر ارگان های سرکوب حکومت را به زانو درخواهد آورد.

عقب راندن حکومت باید تا به آخر انجام شود. کل قوانین اسلامی ضد زن باید دور ریخته شود. آپارتاید جنسی باید از اساس ملغا شود. جدا سازیها، قوانین مربوط به حجاب، تبعیضات علیه زنان، و کل دستگاههای ضد زن باید برچیده شوند. و این به معنای برچیده شدن کل بساط جمهوری اسلامی است. از نظر زنان و همه مردمی که در مقابل آپارتاید اسلامی چندین دهه است ایستادگی و مبارزه میکنند، قانون اساسی و کل قوانین اسلامی حکومت و سنت های اسلامی و کل نهادهای اسلامیش ضد زن هستند و باید برچیده شوند. انتخاب دیگری در برابر ما مردم برای دست یافتن به زندگی انسانی و برابر و آزاد وجود ندارد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ دیماه ۱۳۹۶، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME