حزب سوسیالیست انقلابی ایران-یورش جنایتکارانه دولت ترکیه به کانتون عفرین محکوم است!

یورش جنایتکارانه دولت ترکیه به کانتون عفرین محکوم است!

یورش نیروهای دولت فاشیست ترکیه به کانتون عفرین با “چراغ سبز روسیه” وابراز”نگرانی امریکا”، روز پنجشنبه١٨-١-٢٠١٨ با توپ وخمپاره باران شروع شد و روزهای شنبه و یکشنبه با شدیدترین بمباران هوای و آتش توپخانه و لشکرکشی به اوج خود رسیده است. این اقدام جنایتکارانه تاکنون دها کشته و زخمی بر جای گذاشته است که بیشتر آنها مردم بیدفاع و غیر مسلح شهروندان کانتون عفرین هستند.

 آنچه که امروزاجازه داده است تا دولت فاشیست ترکیه به توجیهات دروغین “امنیتی- مرزی” خود  پوشش “قانونی” بدهد، وجود تناسب قوای جدید و مساعدتر برای پیشبرد همان اهداف شوم فاشیستی دوره نبرد در کوبانی و همکاری دولت ترکیه با داعش است. تناسب قوای که اکنون به زیان مبارزین دوره نبرد با داعش در کردستان سوریه و روند آزادیخواهانه و به نفع ارتجاع و دولتهای درگیر در منطقه، از جمله دولت فاشیست ترکیه تمام گردیده است.

رهبری محدودنگر ناسیونالیستی حاکم در کردستان سوریه نتوانست روند مبارزاتی و آزادیخواهانه ای که با “کوبانی” تداعی گردید و با شکست دادن  قهرمانانه  به یکی از وحشی ترین نیروهای سیاه اسلامی، داعش، محبوب و مورد حمایت ‌قطب چپ و جهان متمدن قرار گرفت، رهبری نمایند، و این چهر و محبوبیت  و موقعیت مساعد را درمنطقه و جهان محفوظ نگاهدارند و به سر آنجام بهتری برسانند. با به میان کشاندن طرح مخرب “فدرالی دمکراتیک”(  کنفدراسیون شمال سوریه) تا کشاندن آن تاریخ سفید و پر افتخار مبارزاتی پیشین به  زیر سایه سیاه ارتش امریکا و قرار گرفتن در میان  جنگ نیابتی روسیه و امریکا و متحدین جنایتکار آنها که، درکشتار وسیع و ویران کردن جامعه سوریه نقش جنایتکارانه ایفاه کرده اند، سیاستی را در پیش گرفتند که آشکارا به زیان آن روند و مبارزه آزادیخواهانه تمام شده است. یورش کنونی دولت فاشیست ترکیه بر بستر این تناسب قوای جدید شروع شده است. دولت اردوغان اکنون در مقابل چشم جهانیان و امریکای “هم پیمان” قلدری میکند، مردم مقیم کشور دیگری را کشتار میکند، از مرزعبور میکند و آشکارا در کشور دیگری دارد دخالت مینماید، اما نه جهان مانند سابق به حمایت از “روژاوا” بر خواهد خواست و نه  امریکای “هم پیمان”حاضر به دفاع جدی از” پ ی د” و”نیروهای سوریه دمکراتیک ” تحت حمایت خود میباشد.

حزب سوسیالیست انقلابی ضمن پای فشاری بر پرهیز کردن شهروندان و نیروهای درگیر در عفرین و منطقه از همکاری رسمی و نظامی با نیروهای امپریالیستی و دولتهای درگیر در منطقه، و تاکید بر تامین منفعت مستقل شهروندان و تبدیل نکردن آنها به نیروی برای پیشبرد  جدال و معامله  فیمابین امریکا و روسیه و همپیمانان آنها،  یورش وحشیانه دولت و ارتش  فاشیست ترکیه را  قویا محکوم میکند.

حزب سوسیالیست انقلابی از همه نیروهای  سوسیالیست و مترقی و افکار عمومی میخواهد در کنار رسوا کردن نقش و طرحهای  مخرب امریکا و روسیه و دولتهای هم پیمانشان علیه شهروندان منطقه، از جمله کانتون عفرین، به مقابله با دولت ترکیه برخیزند. باید  مانع تداوم یورش وحشیانه مشترک ارتش ترکیه و دیگر شاخه های مرتجع اپوزسیون سوریه به کانتون عفرین و کشتار شهروندان شد.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران

iransocialist@gmail.com

١ بهمن ١٣٩۶

٢١-ژانویه ٢٠١٨

 

نوشتن نظرHOME