حزب سوسیالیست انقلابی ایران- دو اطلاعیه

اطلاعیه پایانی کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران

                                               

به اطلاع عموم می رسانیم که کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران در روز ٢٨ مرداد سال ١٣٩۶(١٩ اگوست ٢٠١٧) برگزار گردید. کنفرانس موسس حزب همزمان در چند کشورکه از طریق انترنیت به هم وصل بودند برگزارشد. بعداز پایان موفقیت آمیز کنفرانس، اولین نشست رسمی “شورای رهبری” منتخب کنفرانس حزب سوسیالیست انقلابی ایران در روز ٢٩ مرداد ١٣٩۶ (٢٠ اگوست ٢٠١٧)  با حضور اکثریت اعضای آن برگزار شد.

 

کنفرانس موسس حزب با سرود انترناسیونال  و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم کار خود را آغاز نمود. پس از انتخاب هیئت رئیسه و تصویب آئین نامه و دستورهای پیشنهادی به کنفرانس و سخنرانی افتتاحیه از طرف رفیق سلام زیجی،  کنفرانس  وارد دستور کار رسمی خود شد. دستورهای جلسه کنفرانس عبارت بودند از: تعین اسم  و آرم حزب، گزارش و ارزیابی، اسناد و قرارها، بحث اوضاع سیاسی ایران و منطقه، آرایش رهبری، مبحث حزب  رزمنده و رهبری انقلابی، انتخابات و اختتامیه .

سخنرانی رفیق سلام زیجی در افتتاحیه کنفراس حول پروسه تدارک کنفرانس، موانعهای سر راه و نقطه قوتهای موجود و فاکتورهایی که توانست واقعیت تدارک کنفرانس و تشکیل چنین حزبی را فراهم نماید ، بود. رفیق سلام از شرکت کنندگان کنفرانس خواست همانند دوره ماقبل کنفرانس شکی در تداوم سنگ اندازی و هیاهو و دروغ پردازی و پخش یاس و نامیدیها نباید داشت. او ضمن اشاره بر آمادگی و جدیت بیشتری  برای مقابله با این نوع یورشهای عقب مانده  بر شروع دوره تازه ای از وظایف و افق جدید بر روی حزبمان تاکید نمود که ضروری است  کل حزب و رهبری منتخب حول آنها متمرکز و متحد شوند.  رفیق سلام در ادامه گفتند که با قاطعیت و اعتماد بنفس و درایت بیشتری باید تمام  راه و مبارزه بر حق و اصولی که شروع کرده ایم تا پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی  و نظام استثمارگر سرمایه داری و شکست دادن همه دشمنان و مخالفین کینه توز ادامه دهیم.

در دستور مربوط  به انتخاب اسامی و آرم پیشنهادی برای حزب، کنفرانس بعداز مباحث ارزنده ای، پیشنهادهای مطرح شده را به رای گذاشت. نام “حزب سوسیالیست انقلابی ایران” همراه با آرم کره ی شکل که اسم حزب به زبانهای فارسی و انگلیسی روی آن نگاشته شده است، رای آورد. بدین ترتیب کنفرانس رسما به عنوان کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران رسمیت پیدا کرد و به کار خود ادامه داد.

در دستورهای مربوط به اسناد های پیشنهاد شده، رفیق سلام زیجی در معرفی اسناد پیشنهاد شده توضیحاتی ارائه نمود. هرسندی بطورجداگانه به رای کنفرانس گذاشته شد. کلیه ی اسناد پیشنهاد شده به کنفرانس، بجز یک مورد که یک رای ممتنع داشت، بقیه اسنادها با اتفاق آرا به تصویب رسیدند. اسنادهای مصوب کنفرانس عبارت بودند از: سند اعلام موجودیت حزب، سند مصافها و اولویتهای حزب، سند مبانی حزبیت سیاسی، سند در باره سرنگونی ( کدام سرنگونی؟). سند در باره  سیاست ما در جنبش کارگری، و سند در باره نیروی مسلح و “مبارزه مسلحانه” علیه جمهوری اسلامی.

 بعداز پایان مبحث اسناد مصوب دو قرار پیشنهادی نیز مورد بحث قرار گرفتند و سپس  هر دو قرار با اتفاق ارا به تصویب کنفرانس رسید. قرارها عبارت بودند از: قرار در باره ضرورت محدویت زمانی برای پستهای کلیدی تشکیلاتی وقرار در باره برنامه و اساسنامه حزب. چند قرار و تصمیم درونی هم به تصویب رسید. کلیه اسناد علنی و مصوب کنفرانس در نشریه  و سایت بسوی سوسیالیسم امروز و همچنین در قالب کتابچه  منتشر میشوند.

 در دستور اوضاع سیاسی، به ترتیب رفقا ابراهیم باتمانی و عزیز آجیکند این بحث را ارائه نمودند. شرایط فلاکت بار اقتصادی که این رژیم به جامعه تحمیل کرده است و بررسی موقعیت کنونی جمهوری اسلامی درایران و منطقه، وجود سیاست توهم پراکنی و پوپولیسم اپوزسیون راست و چپ در قبال “سرنگونی” و جدال درونی رژیم و سرمایه گذاری آنها حول آن سیاستهای بی ثمر ٣٨ ساله و همچنین سیاست ارتجاعی  رژیم چنج و امید بستن به دخالت دولتهای غربی  و ترامپ ، و آسیب های که این سیاست ها به جنبش آزادی و برابری وارد کرده، نا آمادگی و ضعف و  نقات قوت جنبش ما، و اینکه باید سیاست و راه حل های جدیدتر و پیشروتری در جهت گسترش مبارزه علیه رژیم و تدارک سرنگونی انقلابی آن باید در دستور گذاشت، از جمله نکات محوری این مبحث بود.

در مبحث آرایش رهبری نیز کنفرانس وارد بحث فعال و مثبتی شد. کنفرانس در میان پیشنهادهای طرح شده به آرایش رهبری پیشنهاد شده ی رای مثبت داد که نمایندگی واقعی تر بخشهای مختلف حزب در داخل و خارج کشوررا بکند و همچنین از سیستمهای رایج  تا کنونی نیز فاصله گرفته شود. از اینرو کنفرانس به آرایشی تحت عنوان  “شورای رهبری حزب” رای مثبت داد.

 آخرین دستور بحث مربوط به “حزب رزمنده و رهبری انقلابی” بود. در این بحث رفیق سلام زیجی به رابطه  دو پدیده، حزب و رهبری، و همچنین نقش آنها در جامعه و تعلقشان به جنبشهای مختلف اجتماعی اشاره نمود. مکانیزمها و خصلت انقلابی احزاب و رهبری آنها انعکاسی از تعلق طبقاتی و سیاسی و فرهنگی این احزاب و رهبریشان با آن جنبش است. فساد، نابرابری، سنت غیر رزمندگی، عدم شفافیت، توهم به جدال درونی طبقه حاکمه، فرهنگ  مدرن وباز یا  فرهنگ بسته درون حزبی، آزاد اندیشی یا فرهنگ شبیه ارباب و رعیتی، حزبیت یا انارشیم  وغیره همه گویای واقعیت رابطه احزاب و رهبری آنها باجنبشها و سنتها و افقهای متفاوت ارتجاعی یا انقلابی اند. جنبش تا اخر انقلابی مانده و رضایت نداده به شرایط موجود تا کسب همه پیروزی  جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر است. و سنت ما اگر به جنبشهای دیگر تعلق نداریم باید به این جنبش مربوط باشد. رفیق سلام زیجی بطور اخص تاکید کردند که رهبری درست و سالم در جنبشهای مترقی و انقلابی، می تواند حزب رزمنده و سیاسی و سالم  مترقی نیزسازمان دهد. رهبران و احزاب جنبشهای ضد سرمایه داری و ضد ستم و سرکوب نمی توانند ساکت و یا روش احزاب قانونی و جنبشهای راست چه در قدرت و چه در اپوزسیون را بازی کنند. گفتند این حزب ما از همین روز اول شروع رسمی فعالیت خود باید با کلیه سنتهای احزاب کنونی مرزبندی روشنی داشته باشد. ایشان تاکید کردند که ما باید به روش رهبری ناپیگیر و حاضر نشده در صف مقدم نبرد علیه ارتجاع،  رهبری متزلزل در امر مبارزه، و سیستم رهبری نا متعهد در کار مشترک پایان دهیم.  و خوشبختانه این کنفرانس و انتخابش گام نخست در این زمینه برداشت.

درپروسه قبل از کنفرانس و همچنین در روز کنفراس موسس حزب پیامهای از جانب فعالین کمونیست، کارگری و جوانان مبارز برای کنفرانس ارسال شد. در کنفرانس این پیامها قراعت گردیدند. کلیه پیامها، بجز مواردی که جنبه  امنیتی دارند، همرا با مصوبات کنفرانس بزودی انتشار بیرونی پیدا میکنند.

کنفرانس در دستور انتخابات از میان کاندید شدگان خود دوازده نفراز کادرهای خود را به عنوان اعضای شورای رهبری حزب تا مقطع کنگره اول انتخاب کرد. اسامی اعضای شورای برگزیده  شده رهبری حزب عبارتند از:١- شیرین اعتماد ٢- بیژن کلهر ٣-آذر کیمیا۴- ابراهیم باتمانی ۵-کامران پایدار۶- بابک باجلانی ٧-عمر عبدالهی ٨-زاگرس ابراهیمی ٩- لیلا احمدی ١٠-سلام زیجی١١- لوان حقیقی١٢- عزیز آجیکند.

  کنفرانس بعداز یک روز کامل کار و تلاش و مسئولیت پذیری جمع کثیری از فعالین کارگری، کمونیست، زنان و جوانان که از چندین کشور بطور همزمان به سالن کنفرانس مرکزی در اسکاندیناوی وصل شده بودند، در میان شور و  شوق و صمیمیت همه شرکت کنندگان، و با اختتامیه کنفرانس از جانب رفیق سلام زیجی به کار خود پایان داد.

  روز بعداز پایان کنفرانس تشکیل حزب، شورای رهبری  منتحب اولین نشست خود را برگزار نمود. در این نشست ضمن پاره ای تصمیم گیری حول اقدامات حزب و تقسیم کارهای  لازم به دستور آرایش درونی خود نیز پرداخت.

این نشست رفیق سلام زیجی را، که برای دبیر شواری رهبری حزب کاندید شده بود، با اتفاق آرا انتخاب نمود. نشست همچنین به  دو نفر از رفقا، ابراهیم باتمانی و عزیز آجیکند ، به عنوان معاونین پیشنهاد شده دبیر شورای رهبری ، رای اعتماد داد. نشست شورای رهبری همچنین یک هیت اجرائی ۵ نفره را از میان اعضای خود انتخاب کرد. این رفقا عبارتند از: ابراهیم باتمانی، آذر کیمیا، عزیز آجیکند، کامران پایدار و سلام زیجی

 بدین ترتیب بعداز یک پروسه  نسبتا طولانی  تلاش جمع کثیری از انسانهای مبارز، ملزومات تدارک تشکیل یک حزب سیاسی سوسیالیستی و انقلابی فراهم گردید و کنفرانس موسس به آن رسمیت داد.

نابود باد جمهوری اسلامی!

مرگ بر سرمایه داری!

زنده باد سوسیالیسم!

حزب سوسیالیست انقلابی ایران

٣٠ مرداد ١٣٩۶-٢١  آگوست ٢٠١٧

iransocialist2017@gmail.com

www.simroz.org

با این اطلاعیه تشکیل حزب سوسیالیست انقلابی ایران

                                                   و آغاز فعالیت آن را اعلام می  کنیم

 در تاریخ ٢٨ مرداد ١٣٩۶ برابر با ١٩ آگوست ٢٠١٧ کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران با موفقیت برگزار شد. این کنفرانس با تاسیس این حزب به آغاز  فعالیت  آن رسمیت داد.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران، یک حزب سیاسی- سوسیالیستی رزمنده و پیشروسرنگونی طلب است. یک حزب متکی به مکانیزمهای باز سیاسی درون حزبی و  در عین حال حزبی کاملا منضبط و با دیسیپلین است. این حزب، حزب نوین انقلابی و مرکز اتحاد وتحزب کمونیستی کلیه انسانهای رزمنده و سوسیالیست برای سرنگونی بی درنگ کلیت ماشین سرکوب و جنایت نظام جمهوری اسلامی و حزبی مصمم برای دستیابی به یک جامعه آزاد، برابر، مرفه و سوسیالیستی میباشد.

 بطوراخص حزب سوسیالیست انقلابی ایران، حزب طبقه کارگر، حزب جنبش رهائی زن، و حزب  جوانان پرشوروانقلابی و همه انسانهای مبارز وسوسیالیست است. نیاز واقعی جامعه ایران و ضرورت سازماندهی مبارزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وملیتانت علیه وضع موجود و برای سرنگونی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی وهمه ارکان مذهبیش ضرورت اولیه سازماندهی چنین حزبی را برای جنبش ما ایجاد کرده است.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران یک حزب کمونیستی متعهد به سازماندهى انقلاب اجتماعى طبقه کارگر براى برچیدن نظام سرمایه دارى است. این حزب بر ایجاد همبستگی جهانی طبقه کارگر وکسب قدرت سیاسی طبقه کارگر و جنبشهای آزادیخواهی وبرابری طلبی از راه  برپایی و ایجاد تشکلهای توده ای –شورائی  سیاسی طبقه کارگر پای می فشارد.  برپایى جامعه‌اى نوین و انسانی مبتنى بر برابرى ورفاه اقتصادى و اجتماعى، آزادى انسانها وشکوفایى خلاقیت هاى مادى و معنوى بشری، لغو نظام بردگی مزدی و مالکیت  خصوصی و استثمار انسان از انسان هدف استراتژیک این حزب است.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران ایجاد یک حزب سیاسى مدرن، کارگری، ملیتانت، اجتماعى و توده اى کمونیستى در ایران را پیشرط سرنگونی انقلابی جمهوری جنایتکار اسلامی حاکم بر ایران دانسته و تصرف قدرت سیاسى در ایران را بعنوان شرط سازمان دادن انقلاب اجتماعى طبقه کارگر درراس اهدف خود قرار میدهد.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران حزب سازماندهی انقلاب اجتماعی- کارگری  و حزب قهر انقلابی علیه جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری حاکم برایران است، اماهمزمان حزب ما حزب سازماندهی مبارزه برای تغییر تناسب قوا، کسب موقعیت بهتر و مساعدتر اقتصادی و سیاسی برای کارگران و جامعه  است. از اینرو سازماندهی انقلاب و تحمیل رفرم را از منظر منافع جنبشمان یک سیاست مکمل و ضروری می دانیم.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران در دوره کنونی همه مخاطرات ناشی ازجنگها ی داخلی وجنایات تروریسم دولتهای غرب و همچنین تروریسم اسلام سیاسی و همه دسته جات متفرقه قومی و ناسیونالیستی را مد نظر دارد و  مخاطرات  تحمیل سناریو سیاه، شبیه عراق و سوریه … را به ایران جدی می گیرد. حزب  با واقع بینی و هشیاری و احساس مسئولیت نسبت به عواقب هر گونه طرحی علیه مدنیت جامعه اقدام خواهد  نمود. ما جامعه را پیشاپیش علیه عوامل وعناصرسناریوسیاهی از جمله علیه جمهوری اسلامی، دخالت  نظامی و منفی کشورهای امپریالیستی و مرتجع منطقه وهمچنین علیه آندسته  ازنیروهای مسلح مذهبی و قومی و ناسیونالیستی در اپوزیسیون که دارای چنین ظرفیتهای هستند فرا  می خوانیم.

از نظرما تضمین یک زندگی آزاد و انسانی، برابر و مدرن، سکولار و مرفه و خوشبخت بعداز پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی درگرو به میدان آمدن آگاهانه طبقه کارگر، جنبش رهائی زن و جوانان و کل صف آزادیخواهی و برابری طلبی تحت پرچم انقلابی و سوسیالیستی در ایران است.  در گرو ایجاد صف مستقل انقلابی و پرهیزودوری از همه سیاستها و سنتهای  ارتجاعی سبزو اصلاح طلبی و ملی گرائی و مذهبی و فدرالیستی و آریائی گری و پوپولیستی و “همه با ‌هم” بودنها است. به گونه ای که نباید اجازه داد یکبار دیگر تاریخ مبارزاتی- انقلابی میلیونها انسان و تلاش اکثریت جامعه برای آزادی و برابری را برعلیه خود ما واین امید و آرمان والای انسانی رقم  بزنند، اتفاقی که متاسفانه بعداز انقلاب ۵٧ به وقوع پیوست. درس گرفتن ازآن تاریخ یک رکن مهم مبارزه برای  کسب آزادی و برابری و خوشبختی بر ویرانه های نظام فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی است.

ایجاد وبرپایی حزب سوسیالیست انقلابی ایران یک اقدام موثردرممانعت از تکرار آن تاریخ تحت هر پوشش و عنوانی و ابزار مهم ما کارگران و زحمتکشان در به سر  انجام  رساندن تلاش و مبارزه و مطالبات آزادیخواهانه  و برابری طلبانه و سوسیالیستی خواهد بود.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران همه کارگران  و زحمتکشان ،همه  مبارزان راه آزادی و برابرى را به پیوستن به صفوف خود فرامی خواند!

 

نابود باد جمهوری اسلامی!

مرگ بر سرمایه داری!

زنده باد سوسیالیسم!

 

حزب سوسیالیست انقلابی ایران

٢٩ مرداد ١٣٩۶-٢٠ آگوست ٢٠١٧

iransocialist2017@gmail.com

www.simroz.org

 

 

نظرات مسدود است.HOME