حزب سوسیالیست انقلابی ایران-بازداشت دوباره محمود صالحی را قویا محکوم میکنیم

بازداشت دوباره محمود صالحی را قویا محکوم میکنیم

طبق اخبار منتشر شده ساعت ١٢ظهر روز شنبه ۶-٨-١٣٩۶ نیروهای لباس شخصی به بیمارستان سقز یورش برده و محمود صالحی را در حالیکه به دستگاه دیالیز وصل بود بازداشت و سپس او را برای گذراندن یک سال زندان با خود به زندان سقز برده اند.

رژیم جمهوری اسلامی  در دوره ای که با اعتراضات گسترده کارگری علیه فقر، دستمزدهای معوقه، بیکار سازیها، امنیتی  تر کردن فعالیتهای کارگری و شرایط فلاکت بار اقتصادی روبرو شده است، در دوره  ای که تلاش و مبارزه طبقه کارگر ایران  برای افزایش دستمزد چهار برابر زیر خط فقر کنونی خود به تحرک در آمده است، تصمیم  گرفته است  با گسترش دامنه سرکوب و فشار و محاکمه و زندانی کردن فعالین کارگری و مجازات آنها تا حد مرگ، یکبار دیگر راه پیشروی اعتراضات کارگری و از این طریق کل جامعه را سد کند،  تا بتواند نظام مستبد و ضد انسانی خود را از خطر اعتراضات  کارگری  و از این طریق کل جامعه   برای یک دوره دیگر عبور دهد. بازداشت مجدد محمود صالحی در ادامه همان سیاست ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی است و ضروری است با اعتراضات وسیع در داخل و خارج کشور روبرو گردد.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران اقدام وحشیانه جمهوری اسلامی را قویا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری محمود صالحی می باشد. حزب طبقه کارگر ایران، نیروهای آزادیخواه و همه فعالین  کارگری را جهت اعتراض به اقدام جمهوری اسلامی و در دفاع از آزادی فوری محمود صالحی و کلیه کارگران بازداشتی فرامیخواند.

محمود صالی و همه فعالین زندانی باید فورا آزاد شوند و هر گونه تعقیب و اذیت و آزار ممنوع باید گردد.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران

۲۸/۱۰/۲۰۱۷

 

نظرات مسدود است.HOME